Innhold

 • Sykehjemsgeriatri
 • Pediatri
 • Smerte i den biopsykososiale modellen I
  • multidimensjonale aspekter av smerte
  • smerte og arbeid
  • undersøkelsesmetoder og kartlegging
 • Praktisk anvendelse av osteopatiske prinsipper I
  • klinisk resonnering og behandlingstilnærming
  • teknikkfordypning
  • visceroparietal integrasjon
 • Fysisk aktivitet og trening
 • "Value-based Practice"

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive fosterets og barnets utvikling, samt vanlige sykdommer i muskel- og skjelettsystemet hos denne gruppen
 • kan beskrive fødselsprosessen og mulige komplikasjoner under og etter fødsel for barn og mor
 • kan gjøre rede for hvordan teknikker, kommunikasjon og behandlingen kan modifiseres til å passe pasientens kliniske problemstilling
 • kjenner til og kan gi eksempler på treningsprinsippene; belastning, tilpasning, variasjon, spesifisitet, progresjon, helhetlig stimulering og individuell tilpasning
 • kjenner til hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging, behandling og rehabilitering av våre mest utbredte livsstilssykdommer
 • kan redegjøre for de multidimensjonale aspektene av smertesensasjonen
 • kan gjøre rede for stressresponsen og hormon- og immunsystemets rolle hos mennesker med langvarige muskel- og skjelettsmerter
 • kan gjøre rede for ulike former for måling og undersøkelse av smerte og de multidimensjonale aspektene rundt smerte; sensorisk, affektiv, kognitiv, fysiologisk og adferdsmønstre
 • kan gjøre rede for den normale aldringsprosessen, kjenner til vanlige tilstander hos eldre på sykehjem og til indikasjoner og kontraindikasjoner for behandling av eldre
 • kjenner til hvordan man håndterer bedriftsavtaler og organisering av HMS og bedriftshelsetjeneste, samt kjenne til epidemiologien, kostnader og faktorer som er relatert til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
 • kjenner til prinsippene bak "value based practice" og de implikasjoner dette har i møte med pasienter

 

Ferdigheter

Studenten...

 • mestrer bruken av kliniske tester, manuelle teknikker og behandling for barn og unge, med tilrettelagte målsetninger, samt kommunisere dette til foresatte
 • kan analysere informasjon fra viscerale og parietale strukturer  i den osteopatiske undersøkelsen og integrere disse opp mot en pasientkasuistikk
 • mestrer en osteopatisk behandling som, på bakgrunn av den kliniske presentasjonen, integrerer det viscerale og parietale system
 • kan formidle råd om fysisk aktivitet og planlegging av øvelser
 • kan benytte seg av den biopsykososiale modellen for å kartlegge mulige faktorer som opprettholder eller er med på å skape smerter
 • kan modifisere en undersøkelses- og behandlingsplan til den individuelle pasienten ved å ta høyde for: sosiokulturelle forskjeller, kliniske karakteristika av smertene, individuelle forskjeller; alder, kjønn og mentale utfordringer
 • kan planlegge og mestre tilpasset behandling av eldre på sykehjem
 • kan identifisere sykdomstegn hos eldre og kommunisere med involvert helsepersonell og pårørende

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan forstå rollen fysisk aktivitet og trening har hos pasienter med smerte, funksjonsnedsettelse og sykdom, og kunne gjennom dette drive helsefremmende arbeid
 • kan anvende klinisk resonnering i undersøke og behandling av eldre, barn og unge, samt utføre behandling på en trygg og kompetent måte 

Emnet inngår i

Videreutdanning i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, problembasert gruppearbeid, og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

267 timer

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bøker:

Bahr R, red. Aktivitetshåndboken: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. Rapport IS-1592. [Kap 1-4, 7-12, 25, 28, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 46 (140 sider) Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling ]

Charon R. Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. Oxford University Press; 2006. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=168952&site=ehost-live&scope=site ]

Fulford KWM, Peile, E, Carroll H. Essential Values-Based Practice: Clinical Stories Linking Science with People. Cambridge & New York: Cambridge University Press; 2012. [ISBN: 9780521530255. Pris ca 479,-]

*Hegben E. Visceral manipulation in osteopathy. Stuttgart:Thieme; 2010.  208 s. [Kap 2-17. Utdrag 120 sider. ISBN: 9783131472014. Pris: ca. 639,-]

Moeckel E, Mitha N. Textbook of pediatric osteopathy. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2008. 495 s. [ISBN: 9780443068645  Pris ca.: 629,- (utdrag ca 200 sider)]

Silverman J. Skills for Communicating with Patients. 3rd ed. London: Radcliffe Publishing; 2013. [Kap 3-8, Utdrag 60 sider. ISBN: 9781846193651. Pris: ca. 549,-]

 

Artikler:

Bialosky JE, Bishop MD, Price DD, Robinson ME, George SZ. The mechanisms of manual therapy in the treatment of musculoskeletal Pain: A Comprehensive Model. Man Ther. 2009 Oct;14(5):531-538.[Elektronisk tilgjengelig: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2775050/ ]

Brinijiki, et al. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. AJNR Am J Neuroradiol. 2015 Apr;36(4):811-6. doi: 10.3174/ajnr.A4173. [Elektronisk tilgjengelig: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4464797/ ]

Darlow B, Dowell A, Baxter GD, Mathieson F, Perry M, Dean S. The enduring impact of what clinicians say to people with low back pain. Ann Fam Med. 2013 Nov-Dec;11(6):527-34. doi: 10.1370/afm.1518. [Elektronisk tilgjengelig: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3823723/ ]

Jin K. Modern biological theories of aging. Aging Dis. 2010 Oct; 1(2): 72-74. [Elektronisk tilgjengelig: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2995895/ ]

Müller A, Franke H, Resch KL, Fryer G. Effectiveness of osteopathic manipulative therapy for managing symptoms of irritable bowel syndrome: a systematic review. J Am Osteopath Assoc. 2014 Jun; 114(6):470-9. [Elektronisk tilgjengelig: http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2094816 ]

Pedersen BK, Saltin B. Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scand J Med Sci Sports. 2006; 16(1):3-63. [Elektronisk tilgjengelig gjennom biblioteket      :  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=19554129&site=ehost-live&scope=site ]

Shaw WS, van der Windt DA, Main CJ, Loisel P, Linton SJ, "Decade of the Flags" Working Group. Early patient screening and intervention to address individual-level occupational factors ("blue flags") in back disability. J Occup Rehabil. 2009 Mar;19(1):64-80. doi: 10.1007/s10926-008-9159-7. [Elektronisk tilgjengelig gjennom helsebiblioteket: http://search.proquest.com.proxy.helsebiblioteket.no/docview/232108753?accountid=172203 ]

Digitalt kompendium for «OTB4100: Osteopatisk og tverrfaglig behandling» legges ut av emneansvarlig i Luvit og inneholder:

Apkarian AV, Baliki MN, Geha PY. Towards a theory of chronic pain. Prog Neurobiol. 2009 Feb;87(2):81-97. 

Wall PD. On The Relation Of Injury To Pain. The John Bonica Lecture. Pain, 1979 Jun;6(3):253-64. 

Wall P, Katz J. Pain. Wiley Interdiscip rev Cogn Sci. 2013;4(1):1-15. doi: 10.1002/wcs.1201. 

GrayH, Adefolarin AT, Howe TE. A systematic review of instruments for the assessment of work-related psychosocial factors (Blue Flags) in individuals with non-specific low back pain 2011 Dec;16(6):531-43. doi: 10.1016/j.math.2011.04.001.

Nielsen CS, Staud R, Price DD. Individual Differences in Pain Sensitivity: Measurement, Causation, and Consequences. J Pain. 2009 Mar;10(3):231-7. doi: 10.1016/j.jpain.2008.09.010. 

Epker J. Psychometric Methods for Measuring Pain. Clin Neuropsychol. 2013;27(1):30-48. doi: 10.1080/13854046.2012.739203. 

Chapman C.R et al 2008. Pain and stress in a systems perspective: Reciprocal neural, andocrine, and Immune Interactions. J Pain, Feb;9(2):122-145

Holt KR, Haavik H, Elley CR. The effects of manual therapy on balance and falls: a systematic review. J Manipulative Physiol Ther. 2012 Mar-Apr;35(3):227-34.

McSweeney TP, Thomson OP, Johnston R. The immediate effects of sigmoid colon manipulation on pressure pain thresholds in the lumbar spine. J Bodyw Mov Ther. 2012 Oct; 16(4):416-23. Doi: 10.1016/j.jbmt.2012.02.004.

Samlet sidetall/pensum

750 sider

Anbefalt litteratur

Sluka KA. Mechanisms and management of pain for the physical therapist. Seattle: Lippincott Williams and Wilkins; 2016. 460 s. ISBN 9781496343239

Waddell & Burton 2006. Is work good for yout health and well-being? [Elektronisk tilgjengelig på: http://iedereen-aandeslag.nl/wp-content/uploads/2016/07/hwwb-is-work-good-for-you.pdf] 

Waddell, Burton & Kendall. Vocational rehabilitation. What works, for whom, and when? [Elektronisk tilgjengelig på: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209474/hwwb-vocational-rehabilitation.pdf]

Carreiro JE. Pediatric Manual Medicine, An osteopathic approach. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2009. 369 s. ISBN 9780443103087

Stone C. Visceral and obstetric osteopathy. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2007. 364 s. ISBN: 978044310202.

Nàsholm C, Barth T. Motiverende samtale: endring på egne vilkår. Bergen: Fagbokforlaget; 2007. 171 s. ISBN: 9788245005257

Moe, T.  Motivasjon for fysisk aktivitet. I: Martinsen EW. Kropp og sinn: Fysisk aktivitet - psykisk helse - kognitiv terapi. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget; 2011. s. 197- 215.

Eide H, Eide T. Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007

Nelson K et al. Somatic dysfunction in osteopathic family medicine. 2. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2014. ISBN 9781451103052.

Nicholl, Claire, & Jane, Wilson K. (2012). Lecture Notes: Elderly Care Medicine (8th ed.): John Wiley & Sons, Ltd.