Innledning

Design- og komposisjonsprinsipper utforskes gjennom arbeid med manuelle teknikker og fysiske materialer. Utforskningen er en sentral del av å være en designer, men like viktig er refleksjonene man gjør seg under utforskningen. Å være en designer, er å være en reflekterende praktiker. Refleksjonene uttrykkes verbalt/skriftlig med et faglig språk, og slik kommuniserer man med kolleger og oppdragsgivere. Refleksjon rundt egen arbeidsprosess og egne arbeider er derfor en grunnleggende ferdighet innen skapende fag.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har kunnskap om universelle designprinsipper og -begreper
  • har kunnskap om manuelle teknikkers og fysiske materialers iboende egenskaper og muligheter

Ferdigheter

Studenten...

  • kan uttrykke ideer på flate og i rom gjennom manuelle teknikker og fysiske materialer
  • kan lage to- og tredimensjonale skisser
  • kan artikulere faglig refleksjon omkring egen arbeidsprosess og det ferdige arbeidet

Generell kompetanse

Studenten...

  • er bevisst på forholdet mellom arbeidsprosess og resultat
  • kan benytte grunnleggende og universelle formgivende øvelser som utgangspunkt for fagspesifikke uttrykksformer (og applikasjoner)
  • kan benytte grunnleggende og universelle design- og komposisjonsprinsipper i kommunikasjon mellom fagdisipliner
  • har en grunnleggende forståelse for hvordan ulike profesjoner har ulike fagspråk, men at de alle har et reflekterende forhold til sin praksis

Emnet inngår i

Bachelor i tjenestedesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, praktiske øvelser og oppgaver, presentasjon, medstudentrespons.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Gruppearbeid (og presentasjon): 16 timer

Selvstudier: 124 timer

Eksamen: 24 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: Fire uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst