Innledning

Emnet gir grunnleggende teoretisk innføring i kommunikasjonsdynamikken mellom avsender og mottaker. Emnet omhandler teorier om tegn og språk, og effekten av ulike narrative strategier og språklige virkemidler. Emnet belyser alle temaer ved hjelp av praktiske oppgaver knyttet til redaksjonell kommunikasjon, markedskommunikasjon og/eller kunstorienterte tekster.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan gjøre rede for grunnleggende teori relatert til kommunikasjonsmodeller, tegn, tekst og kontekst samt narrative strategier

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan velge ut, vurdere og ta i bruk relevant teori relatert til kommunikasjonsmodeller, tegn, tekst og kontekst samt narrative strategier for å belyse en problemstilling
  • kan planlegge og utarbeide relevante tekstløsninger
  • kan beskrive hvordan research brukes som verktøy i produksjon av fortellingsideer

Generell kompetanse

Studenten...

  • ha en grunnleggende forståelse for tekstproduksjon og tekstanalyse

Emnet inngår i

Bachelor i Tekst og skribent

Læringsaktiviteter

Forelesninger, presentasjoner, skriveverksted, selvstudium, veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer

Selvstudium - 100 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 50 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 110 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 60 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Ingen spesielle verktøy er påkrevd.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillat

 

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillat

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av hjemmeeksamen: Kontinuasjon gjennomføres over én kalenderuke ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.