Innledning

Arbeidet med Stemme, tale og sang 1 skal gi studenten grunnleggende innføring i sang og stemmebruk, med vekt på forståelse av stemmen som en funksjon av god kroppsbruk og bevissthet. Arbeidet 1. studieår er konsentrert rundt følgende hovedtema:

 • taleteknikk
 • sangteknikk
 • stemmedannelse

I Stemme, tale og sang 1 legges det vekt på å bevisstgjøre studenten på sin egen stemmes muligheter og begrensninger, samt å introdusere teknikker for oppvarming og kontinuerlig trening og kontroll over stemmen. Arbeidet skal gi studenten innsikt og erfaring med de ulike kravene forskjellige musikalske og dramatiske uttrykk stiller til en skuespillers beherskelse av egen stemme og tale.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om stemme, stemmedannelse, språklyder, diksjon og stemmepleie, herunder begreper som artikulanter, stemmestøtte og resonans, samt ulike begreper for klang- og rytme
 • kjenner til grunnprinsippene i Alexanderteknikk
 • har grunnleggende kunnskap om uttrykksmuligheter i blankvers
 • kjenner til hvor en kan finne forskingsresultater på stemme og sang

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker teknikker og praktiske øvelser for utvikling av stemme og sangferdigheter, herunder komme i kontakt med og utvikle evnen til stemmestøtte, samt forbedre eget potensiale i klang
 • viser ferdighet i grunnleggende replikkføring, herunder dynamikk i tekst, artikulasjon og projeksjon
 • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff og/eller eksempler fra relevant kunstnerisk praksis til å belyse en problemstilling så vel som til å treffe begrunnede valg i eget utprøvende arbeid

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan ta selvstendig, kontinuerlig ansvar for stemmepleie så vel som for utvikling av volum, modulering og artikulasjon
 • kan redegjøre skriftlig og muntlig for arbeid med Stemme, tale og sang både i selvstendig teknisk arbeid og i formidling og interpretasjon
 • har innsikt i profesjonelle arbeidsprosesser og god praksis for språk- og stemmebruk, bidra til utveksling av slik innsikt, og til utvikling av respekt for andres metodiske og estetiske valg

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill

Læringsaktiviteter

Undervisningen i stemme og tale gis gjennom instruksjon individuelt, i gruppe og hel klasse. I sang foregår undervisningen i høstsemesteret hovedsakelig i hel klasse og grupper, mens det i vårsemesteret gis individuell undervisning. Mot slutten av 2. semester holdes individuelle fremføringer og veiledninger foran hel klasse. Veiledningen vil i tillegg kunne trekkes inn i arbeidet med rolleinnstudering, prosjekter og i arbeidet med dramatiske tekster og visninger i emnet Skuespillfag i praksis.

Etter visningen skal sensoratet gi en muntlig oppsummerende (summativ) vurdering av den enkelte students sceniske prestasjoner slik disse fremkommer under eksamen. 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer

Selvstendig øving individuelt eller i grupper - 85 timer

Forberedelse og gjennomføring av eksamen med selvstendig trening, veiledning (individuelt/grupper/klasse) og eksamensvisning - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til verktøy for strømming av musikk

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet 1

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

 

Obligatorisk aktivitet 2

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 80 % deltakelse i undervisningen i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Utøvende individuell eksamen (poetisk tekst)

Varighet fremføring: Inntil 3 minutter fremføring

Varighet forberedelser: 6 til 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Utøvende individuell eksamen (sang)

Varighet: 3-5 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Arbeidet med Stemme, tale og sang 1 skal gi studenten grunnleggende innføring i sang og stemmebruk, med vekt på forståelse av stemmen som en funksjon av god kroppsbruk og bevissthet. Arbeidet 1. studieår er konsentrert rundt følgende hovedtema:

 • taleteknikk

 • sangteknikk

 • stemmedannelse

I Stemme, tale og sang 1 legges det vekt på å bevisstgjøre studenten på sin egen stemmes muligheter og begrensninger, samt å introdusere teknikker for oppvarming og kontinuerlig trening og kontroll over stemmen. Arbeidet skal gi studenten innsikt og erfaring med de ulike kravene forskjellige musikalske og dramatiske uttrykk stiller til en skuespillers beherskelse av egen stemme og tale.