Innledning

Emnet gir innføring i komposisjon, persepsjon, tegneteknikker, fargelære, digitale presentasjonsverktøy og teambuilding. Emnet introduserer de begrepene, ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å kunne utvikle og skape ideer, løsninger og presentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om visuelle uttrykk og teamwork prinsipper

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan anvende teoretisk kunnskap i praktiske øvelser

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan reflektere rundt og beherske emnets grunnleggende teori, og sette dette ut i praksis gjennom sin eksamen

Emnet inngår i

Bachelor Retail Design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledninger, øvelser, observasjon, gruppearbeid og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer Selvstudium - 40 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 30 timer Selvstendig øving, praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 55 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Digitale visualiseringsverktøy som for eksempel Keynote eller InDesign. Studentene må ha egen Mac.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

  • Den praktiske løsningens relevans til emnet

  • Vurdering av besvarelsens profesjonalitet metodisk og håndverksmessig utførelse

  • Vurdering av den visuelle kommunikasjonens designmessig kvaliteter

  • Vurdering av kandidatens refleksjoner rundt eget uttrykk, evne til å sette dette i faglig kontekst

  • Relevant bruk av teori og begreper

Ved karakteren bestått har kandidaten oppnådd kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et basisemne som legger grunnlaget for emnene i studieprogrammet Bachelor i Retail Design.