Innledning

Følgende fire tema vil være sentrale i emnet: 

Tema 1: Prosjektet

Hva er et prosjekt? Når benytter vi prosjekt som arbeidsform? Prosjektets rammer, interessenter, organisering og struktur, suksessfaktorer i prosjektarbeid, prosjektrealisering og verdiskapning.

Tema 2: Prosjektlederens roller og funksjoner.

Prosjektstyring og målstyrt ledelse. Ulike former for organisering. Makt og innflytelse. Ledelse av velfungerende prosjektgrupper. Kommunikasjon i prosjektgruppen. Interessenthåndtering.

Tema 3: Prosjektgruppen

Å sette sammen en god prosjektgruppe, organisering av gruppen, gruppens utvikling og modning fra oppstart til velfungerende team. Individets, gruppens dynamikk og kontekstens betydning for gruppens prestasjoner. Relasjonsledelse. Konflikthåndtering.

Tema 4: Andre tema

Læring gjennom prosjekter, innovasjon gjennom prosjekter, Lean, usikkerhet og risikohåndtering, prosjektfagets utvikling og fremtid i moderne organisasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om prosjekt som arbeidsform, og i hvilke sammenhenger prosjekt etableres. 
 • har kunnskap om hvordan prosjekter opprettes og organiseres fra mandat til prosjektrealisering.
 • kjenner til grunnleggende teorier og perspektiver innenfor ledelse av prosjektgrupper, samt hvordan prosjektgrupper fungerer og utvikler seg fra oppstart av prosjekt til velfungerende prosjektteam.
 • har kunnskap om forutsetninger for vellykkede prosjekter.
 • har kunnskap om prosjektlederens rolle, ansvar og funksjon, og om gruppers etablering, utvikling og modning, samt helheten i hva som påvirker prosjektgruppens prestasjoner.
 • kan redegjøre for trender og utvikling i metoder for prosjektledelse og prosjektstyring.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan lede og styre prosjekter og prosjektgrupper.
 • kan etablere en prosjektgruppe, organisere og styre gruppens arbeid, og lede gruppens medlemmer i effektivt arbeid med fokus på god samhandling og måloppnåelse.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til prosjektgruppers arbeid og muligheter til å skape resultater.
 • har innsikt i at menneskelig kapital kan være vanskelig å styre og at mennesker er en uensartet ressurs preget av delvis rasjonalitet.
 • kan drøfte ulike suksessfaktorer ved prosjektorganisering og ledelse av prosjektgrupper.

Emnet inngår i

Årsenhet i serviceledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side. Deler av pensum vil bli gitt som forberedelsesoppgave i forkant av forelesning, støttet av video, artikler, etc.

Det gjennomføres et praktisk simuleringscase hvor klassen organiseres i en prosjektorganisasjon med arbeidsgrupper. Mål og hensikt med øvelsen er å forsterke læring, skape innsikt og forståelse for pensum gjennom at studentene selv erfarer i praksis.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen gjennomføres med praktiske case og besøk av gjesteforelesere som jobber innenfor fagfeltet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 24 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt