Innledning

Emnet gir innføring i regnskapsprinsipper, budsjettering og finansiering. Etiske og samfunnsmessige økonomiske spørsmål blir belyst, samt bedriftsetablering og ulike organisasjonsformer. Studenten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen fagfeltet prosjektøkonomi, med særlig vekt på god økonomistyring av prosjekter innen kreative næringer. Studenten skal tilegne seg grunnleggende forståelse av for profit og not for profit virksomheter, og hva som skiller disse to fra hverandre. Studenten skal også selv reflektere over egne valg knyttet til prosjektarbeid, med særlig vekt på næringsrelaterte spørsmål. Emnet skal gi studenten en innføring i detaljert økonomistyring i prosjekter, budsjettering av større prosjekter, samt mestring av verktøy relevant for dette arbeidet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om økonomi, regnskapsprinsipper og budsjettering av prosjekter og produksjoner, budsjettoppfølging og -rapportering.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan benytte økonomiske begreper og verktøy for å planlegge, gjennomføre og rapportere produksjonens/prosjektets økonomiske disposisjoner på en strukturert og oversiktlig måte.

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan benytte kunnskap til å belyse problemstillinger og utfordringer ved prosesser og produksjoner innen kunst, kultur og den kreative økonomien.
  • er i stand til å bidra til hensiktsmessige løsninger og utvikling av god praksis innen økonomisk relaterte problemstillinger.

Emnet inngår i

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer Selvstudium - 116 timer Selvstendige forberedelse til gruppearbeid/presentasjoner: 30 Eksamen - 10 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Regneark

Eksamen

Eksamenstype: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Fire timer

Gradering: Nasjonal karkaterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator uten minne

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Lik eksamensform som ordinær.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.