Innledning

Emnet er en innføring i Prosjekt- og produksjonsledelse, og tar for seg grunnleggende prosjektledelses- og produksjonsteorier, -prosesser og -verktøy med fokus på at et prosjekt er et virkemiddel for å skape verdier. Emnet gir studentene også innføring og praktisk erfaring i ulike arbeidsoppgaver, roller og faser i forskjellige prosjekter og produksjoner. Studenten får også innføring i tekniske aspekter ved ulike produksjoner. I dette emnet samarbeider studentene med studenter ved flere kunstfaglige studieprogram ved høyskolen gjennom reelle prosjekter og produksjoner. Studentene ved prosjektledelse kunst og kreativ næring tar roller som prosjektledere, prosjektlederassistenter, markedsføringsansvarlige, artistansvarlige, venue-ansvarlige og/eller arrangementsansvarlige i disse prosjektene/produksjonene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred FoU-forankret kunnskap om ledelse av prosjekter, produksjoner og prosesser innen kunst, kultur og kreative industrier
  • har oversikt over de verktøy og metoder prosjektledere i forskjellige bransjer tar i bruk
  • har forståelse for produksjonsprosesser i forskjellige næringer

Ferdigheter 

Studenten...

  • behersker forskjellige modeller og verktøy for prosjektledelse relaterte til kunst, kultur og kreativ næring, og gjennom dette bidra til å gi forutsigbare rammer rundt en mer uforutsigbar virksomhet
  • kan anvende relevante metoder og verktøy for å lede kreative problemløsingsprosesser, herunder legge til rette for at et team eller en gruppe får utnyttet sitt iboende potensialer orientert om offentlige nettverk og bransjeorganisasjoner
  • kan anvende egen kompetanse til å planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver over tid, herunder fungere som ledere av prosjektgrupper og team

Generell kompetanse

Studenten...

  • er godt orienterte om og kan utvise en forståelse for ulike arbeidsarenaer innen feltet generelt, og ut fra dette planlegge, lede og gjennomføre prosjekter og produksjoner på en måte som tar hensyn til bransjens egenart
  • har tilegnet seg kunnskapsgrunnlag for å forstå produksjonsfasene og det kunstneriske arbeidet i de ulike kunstbransjene, samt de ulike yrkes-og funksjonsgruppene og tekniske og arbeidsmessige forhold.
  • kan gi studentene et praktisk så vel som teoretisk fundament for å kunne planlegge, følge opp og gjennomføre administrative og produksjonstekniske prosesser i prosjekter og produksjoner som er relatert til ulike kunstneriske produksjoner.

Emnet inngår i

Prosjektledelse kunst og kreativ næring

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner, skriftlig arbeid og praksis ved interne og eksterne (skole)prosjekter. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 96 timer

Selvstudium - 60 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 150 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 44 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidslivstilknytning

Samarbeid med nærings- og kulturliv, både i undervisning og i prosjektarbeid. Gjesteforelesere fra bransjen, reelle case og prosjekter mm.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en skriftlig hjemmeeksamen og en muntlig eksamen*

Hjemmeeksamen varighet: En uke

Muntlig eksamen varighet: 20 minutter  

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres som en 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.