Innledning

Emnet danner grunnlaget for både den historiske og den bransjemessige forståelse av kunst og kultur. De kunstneriske uttrykkene, og de ulike måtene dette er organisert på i dagens samfunn, har sitt utgangspunkt i tidligere epoker. Dette emnet sammenligner derfor perioder, kunstarter, og bransjer slik at en oppnår en helhetlig forståelse av kunst, kultur og kreativ næring. I tillegg gir det en oversikt over bransjemangfold og tilnærmingsmåter i dagens kunstfelt i Norge og internasjonalt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

  • har bred kunnskap om kunst- og kulturfeltet historisk og i egen samtid
  • er kjent med feltets organisering og det utviklingsarbeid som skjer innen kunstfeltet (KU), om utviklingen innen kulturfeltet spesielt og kreative næringer generelt
  • er kjent med kritiske debatter på feltet
  • har bred orientering om fremveksten av de kreative industrier og være i stand til å se sammenhenger mellom kunst, kultur og kreative næringer og den samtid der ulike uttrykk og næringer vokste frem
  • har en godt fundert oversikt over bransjen og næringsaktører, og ha fått grunnlag til egen nettverksbygging

Ferdigheter 

Studenten... 

  • er orientert om samtidig diskurs innen fagfeltet og om offentlige og private nettverk og bransjeorganisasjoner
  • kan benytte informasjon og innspill herfra i arbeid med å finne gode løsninger for de prosjekter og produksjoner hun/han arbeider med.

Generell kompetanse

Studenten... 

  • er godt orienterte om og utvise en forståelse og kritisk refleksjon for ulike arbeidsarenaer og ideologiske perspektiver innen feltet generelt og valgt fordypning spesielt, og ut fra dette planlegge, lede og gjennomføre prosjekter og produksjoner på en måte som tar hensyn til bransjens egenart

Emnet inngår i

Prosjektledelse kunst og kreativ næring.

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 96 timer

Selvstudium - 160 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 50 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 50 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 24 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidslivstilknytning

Samarbeid med kunst- og kulturfeltet. Gjesteforelesere og bransjebesøk.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet 1

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 70 % deltakelse i undervisningen i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Studenten må ha fått godkjent obligatoriske aktiviteter i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring.  

 

Obligatorisk aktivitet 2

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt