Innledning

Arbeidet med dette emnet skal bidra til å utvikle studentens ferdigheter i musikalsk samspill, til å formidle musikk for et publikum, og til å kunne delta i ulike kontekster. Emnet skal utvikle en praktisk-teoretisk forståelse av det å arbeide som musiker og artist i studio og på scenen, som kan være overførbar til mange ulike musikalske sammenhenger.

Gjennom prosjekter i samarbeid med andre faggrupper som lydteknikere, lysteknikere og produksjonsledere skal studenten lære og erfare om produksjonsprosesser og hvordan aktivt forholde seg til andre faggrupper i tråd med god praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om bruk av sitt eget hovedinstrument i ulike samspill-situasjoner
 • har kunnskap om musikalske sjangre, og ulike stilistiske koder
 • kan oppdatere og utvikle egen kunnskap innen produksjon av musikk

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre en konsertproduksjon i samarbeid med andre
 • kan planlegge og gjennomføre en studioinnspilling i samarbeid med andre
 • kan anvende god arbeidsmetodikk ved lydprøve, konsert og studioinnspilling
 • kan anvende og begrunne hensiktsmessige øvingsteknikker, og reflektere over egen praksis
 • kan utforme, utvikle og formidle musikalske idéer i samarbeid med andre

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kommunisere og samarbeide med andre musikere og med beslektede faggrupper i en produksjon
 • kan kommunisere om estetiske kvaliteter i musikkproduksjon
 • har forståelse for relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til produksjon og fremføring av musikk
 • kjenner til teorier og teknikker innenfor prestasjonspsykologi og prestasjonsforberedelse, og reflektere over egen praksis
 • har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og tradisjon

Emnet inngår i

Bachelor i populærmusikk

Læringsaktiviteter

Arbeidet er organisert i tre tverrfaglige produksjonsperioder hvert studieår, der hver periode avsluttes med en konsertproduksjon eller studioproduksjon, inkludert to deleksamener. Studenter fra begge studieår samarbeider i de ulike prosjektene, i samarbeid med studenter fra andre studieprogrammer ved Høyskolen Kristiania.

Emnet er praktisk utøvende, og en vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av gruppeøvinger, noen av disse med veiledning fra forskjellige musikere og musikkprodusenter. Emnet inneholder også forelesninger om konsertproduksjon, studioarbeid, sceneopptreden og prestasjonspsykologi. Studenten må avsette nødvendig tid til forberedelser, øving og annet selvstendig arbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i tre konsert- og/eller studio-prosjekter med veiledning - 42 timer

Forelesninger - 16 timer

Praktisk arbeid og tilstedeværelse i prosjektuker - 45 timer

Selvstendig øving individuelt eller i grupper - 82 timer

Arbeid med de skriftlige deleksamenene - 15 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til øvingslokaler, studio og live-scene.

Eksamen

Eksamensdel 1: Utøvende/praktisk individuell eksamen 1*

Varighet: 7 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 1**

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 3: Utøvende/praktisk individuell eksamen 2*

Varighet: 7 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 4: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 2**

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 5: Utøvende/praktisk individuell eksamen 3*

Varighet: 7 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 6: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 3**

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av utøvende/praktisk individuell eksamen: Levere filmopptak av tilsvarende egen konsert/ev. innspilt materiale (studio)

**Kontinuasjon av skriftlig individuell hjemmeeksamen: Levere oppgave på nytt med samme problemstilling.

Læremidler

Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. I tillegg til dette inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk utøvende grunnemne, som videreføres i andre studieår. Aktiv deltakelse gjennom alle produksjonsperiodene forutsettes fra alle studenter, slik at man kan fylle sin rolle i prosjektet, ikke er til hinder for andres Læringsutbytte, og man kan oppnå Læringsutbytte for sin egen del. Emnet undervises i 1. og 2. semester, og videreføres med Samspill 2 i 3. og 4. semester.

Det vil i hvert prosjekt bli gitt kontinuerlig, muntlig formativ vurdering fra veiledere. Store deler av gjennomføringen vil skje i samarbeid med andre studieprogrammer ved Høyskolen Kristiania, blant annet Bachelor i musikkproduksjon.