Innledning

Emnet gir en innføring i politisk praksis og politiske vitenskaper (political sciences). Praktisk del gir grunntrening i teknikker for påvirkning og organisering, samt akademisk lesing og skriving. Teoretisk del gir grunnkunnskap om politiske institusjoner og prosesser, inkludert vitenskap om statlig og ikke-statlig politikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om statlig og ikke-statlig politikk, inkludert ulike definisjoner av makt, autoritet, og legitimitet, samt ulike teorier om kulturell innflytelse og økonomisk innflytelse.
 • har grunnleggende kunnskap om forskning i politiske vitenskaper (political sciences) og om utviklingsarbeid i politisk praksis, og har kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid i anvendt politisk kunst.
 • kan oppdatere sin kunnskap om politisk praksis og politiske vitenskaper (political sciences)
 • har kunnskap om faghistorien til politiske vitenskaper (political sciences), samt den politiske anvendelsen av politisk vitenskap

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende fagstoff på en praktisk politisk problemstilling
 • kan reflektere over muligheter og begrensninger i omgivelsene
 • har grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving innenfor praktisk politikk og politiske vitenskaper (political sciences)
 • behersker selvstyrt og selvdreven øving i enkle teknikker for politisk kommunikasjon, lobbyisme, organisering og samskaping

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i yrkesetiske problemstillinger i praktisk politikk og ved praktisk bruk av politiske vitenskaper (political sciences).
 • har grunnleggende erfaring med gruppearbeid innenfor praktisk anvendelse av politiske vitenskaper (political sciences)
 • har grunnleggende erfaring med formidling av fagstoff og utveksling av synspunkter angående praktisk anvendelse av politiske vitenskaper (political sciences)
 • kjenner til nytenking og innovasjon innenfor praktisk politikk og politiske vitenskaper (political sciences)

Emnet inngår i

Bachelor i politikk og påvirkning

Læringsaktiviteter

Læringen er basert på praktiske øvelser. Hver øvelse inkluderer øvelser i valg av praktisk problemstilling, bruk av relevant fagstoff, rapportering av funn gjennom akademisk skriving, og forslag til praktiske tiltak. Øvingsoppgavene er utgangspunkt for forelesninger, seminarundervisning, medstudentevaluering underveis i kurset, og den avsluttende mappeeksamen.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning/veiledning: 36 timer.

Selvstudier: 100 timer

Studentarbeid med prosjekter: 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper: 24 timer.

Eksamensforberedende aktiviteter: 20 timer.

Arbeidsverktøy

Alle kursdeltakere bør disponere egen datamaskin.

Arbeidslivstilknytning

Foreleserne har praktisk erfaring. Det kan bli aktuelt med gjesteforelesere fra praktisk politisk arbeid.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt