Innledning

Emnet gir kunnskap om samfunnsutviklingen i det norske samfunnet etter 2. Verdenskrig gjennom et globaliseringsperspektiv. Emnet baserer seg på innsikter fra sosiologi, mediehistorie, statsvitenskap, kunsthistorie og historiefag. Et vesentlig kunnskapsfelt er hvordan etterkrigstidens samfunn har vokst fram i globaliseringens ånd, og hvordan globaliseringen i dag er truet av nasjonalisme og proteksjonisme både i Norge og i verden.

Dette er et kurs som kombinerer samfunnsvitenskapelig teoretisk innsikt, historisk innsikt og praktisk forståelse. Studentene skal tematisk få innsikt i:

 • Utviklingen i norsk økonomi og samfunnsliv
 • Fremveksten av politiske massebevegelser -kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen, EF/EU-kampen
 • Urbaniseringens årsaker og uttrykk
 • Velferdsstatens utfordringer
 • Globaliseringens akselererende effekter og trusler
 • USAs innflytelse og påvirkning på Norge og Europa

Innholdet reflekterer et spesifikt perspektiv på det norske etterkrigssamfunnet, der blikket er lagt på hvordan store globale utviklingstrekk får sine nasjonale og lokale utslag.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om teorier knyttet til globalisering
 • har kunnskap om hvordan det norske samfunnets vesentligste karaktertrekk er blitt formet og endret
 • kan gjøre rede for sentrale begreper knyttet til politisk etterkrigshistorie, mediehistorie og norsk samfunnsliv

Ferdigheter

Studenten...

 • kan diskutere særtrekk ved det norske samfunnet
 • kan forklare hvordan utvekslingsforholdet mellom det globaliserte og det nasjonale kan arte seg.
 • kan diskutere de ulike elementene i globaliseringens effekter på det norske samfunnet mer spesifikt og innen avgrensede saksfelt
 • kan diskutere samfunnsutviklingen i det norske samfunnet etter 2. verdenskrig i et globaliseringsperspektiv

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan definere, diskutere og reflektere over hvordan et moderne samfunn endres
 • kan reflektere over hvordan det norske samfunnet som ett av mange vestlige samfunn, ikke er en stabil størrelse, men et dynamisk fenomen
 • forstår hvordan kunst, kultur, økonomi og politikk er sfærer som må sees som felt som er vevet sammen

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Bachelor i politikk og påvirkning

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen, samt dedikerte arbeidsøkter med veiledning. Case,artikler og eksempler vil i tillegg bli diskutert. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen - både gruppevis og individuelt. Kurset vil kreve en stor grad av gruppearbeid og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

I tillegg til forelesninger vil det være gjesteforelesere som presenterer relevante case.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt