Innledning

I emnet blir studenten introdusert for de grunnleggende teknikkene innen maskørfaget, herunder fagspråk og vokabular. Emnet inneholder innføring i tegning, form og farge, (korrigerende) skjønnsminke, teatersminke, spesialeffektsminke, applikasjonssminke, tamburering, friseringsteknikker, skulptering og støp i ulike materialer. Videre undervises det i anatomi, samt lys- og skyggeteknikker.

Arbeid med emnet skal utvikle studentens ferdigheter i teknikker og materialvalg og sette studenten i stand til å vurdere hvilke materialer som kan brukes til ulike gitte oppgaver. Emnet skal videre gi studenten grunnleggende kunnskap om helse, miljø og sikkerhet knyttet til verktøy og materialbruk. Etter emnet skal studenten kunne vise begynnende ferdigheter i det å gjennomføre gode arbeidsprosesser både teknisk og sikkerhetsmessig. Studentene skal arbeide med utforming av karakterer i tråd med helhetlige konsepter.

Undervisningen foregår ved innledende arbeids demonstrasjoner hvor studenten etterpå skal gjenta eller kopiere det som er blitt demonstrert.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

 • har kjennskap til materialers egenskaper og muligheter, fargelære og fagspråk
 • har kjennskap til lys og skygge
 • har kjennskap til ansiktets anatomi
 • har kunnskap om grunnklippene hel form og økende lengder
 • har kunnskap om og har kunnskap om hårets oppbygning
 • har kunnskap om verktøy, metoder og stylingprodukter

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vise begynnende ferdigheter i bruk av grunnleggende teknikker, materialer og verktøy, og kunne tilpasse disse til en gitt oppgave  
 • kan vise begynnende forståelse av et design, formgiving og fargevalg
 • kan reflekterer over egne ferdigheter og justere under veiledning  
 • kan gjenskape en karakter på papir eller som tredimensjonal modell

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan ivaretar helse, miljø og sikkerhet, herunder avsminking, samt kommunisere om hvordan materialer påvirker modellen fysisk og psykisk.
 • kan planlegge og utfører en klipp, herunder velger teknikker, materialer og verktøy

Emnet inngår i

Bachelor i maske- og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av arbeids- og produktdemonstrasjoner, gruppe- og individuelle oppgaver, instruksjoner, veiledning og selvstudium av læremidler.

Gjennom arbeidet med dette emnet skal studentene dokumentere sitt eget arbeid gjennom å samle refleksjoner, beskrivelser/skisser av teknikker, fremgangsmåter og materialbeskrivelser i en egen mappe. Denne arbeidssamlingen skal også inneholde de arbeidene studentene jobber med gjennom emnet.

Anbefalt tidsbruk

Forelesninger og demonstrasjoner - ca. 90 timer

Forventet praktisk arbeid i studio ca. 160 timer

Selvstendig øvings- og oppgavearbeid - ca. 130 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Deler av det praktiske arbeidet i studio skjer med veileder tilstede.

Arbeidsverktøy

God tilgang på skolens spesialrom, som verksteder og sminkerom.

Studenten trenger pc/ Mac og kamera. Det anbefales også at studenten har en iPad. En spesifisert verktøysliste blir publisert på skolens hjemmeside i god tid før semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet 1

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 70 % deltakelse i all timeplanfestet undervisning i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring. 

 

Obligatorisk aktivitet 2

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Merknader

Emnet supplerer emnet Prosjekter og produksjonsarbeid 1. Emnet videreføres i Karakterutvikling Maske- og hårdesign 2 og i Prosjekter og produksjonsarbeid 2.

Studentene anbefales å ha grunnleggende ferdigheter innen hår og tegning, form og farge minimum på det nivå som prøves ut gjennom opptaksprøven til programmet.

Hele eller deler av undervisningen kan skje på engelsk.