Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

Introduksjon til service og tjenester

 • Forskjeller mellom varer, tjenester og opplevelser
 • Tjenesters natur
 • Klassifisering av tjenester
 • Servicelogikk

Tjenestedesign og serviceleveransesystem

 • Servicekonsept
 • Produkt- og servicedesign
 • Servicescape design, layout design
 • Kartlegging av kundenes reise, service blueprinting

 

Serviceledelsessystem

 • Relasjonsmarkedsføring, promotering av tjenester og styring av kundenes forventninger, service kvalitet og kundetilfredshet
 • Klagehåndtering og servicegarantier
 • Prisbeslutninger
 • Drift og vedlikehold av lokaler, fasilitetsstyring
 • Supply chain management
 • Menneskelig ressursforvaltning, servicekultur, læring og kompetanseutvikling i servicevirksomheter, frontpersonalets roller og utfordringer
 • Tjenesteproduksjonskapasitet i servicevirksomheter, lagerstyring
 • Teknologiledelse og teknologiens betydning for servicevirksomheter
 • Resultatmåling

 

Strategisk planlegging og kontinuerlig tjenesteforbedring

 • Servicenæringens makro og mikro omgivelser
 • Servicestrategi
 • Ledelse av serviceinnovasjons- og utviklingsprosesser
 • Kontinuerlig serviceforbedring og fornyelse
 • Digitalisering av tjenester
 • Risikohåndtering
 • Samfunnsansvar

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for hva som særpreger servicenæringen og hvilke ledelsesutfordringer næringen står overfor.
 • kan gjøre rede for hvordan servicevirksomheter drives og administreres.
 • kan gjøre rede for digitaliseringen av tjenester og teknologiens generelle betydning for servicevirksomheter og serviceleveranse.
 • har kunnskap om hvordan tjeneste- og serviceleveransedesign utføres.
 • har kunnskap om hvordan servicevirksomheter planlegger serviceleveransen og forbedrer eksisterende tjenester.
 • har kunnskap om hvordan kundeforhold ivaretas og forventningsstyring anvendes.
 • har kunnskap om hvordan serviceledelsessystmer kan brukes for å påvirke tjenestekvalitet, kundetilfredshet og lønnsomhet.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre systematiske situasjonsanalyser for å avdekke årsaker til gap i servicekvaliteten.
 • kan anvende relevante praktiske verktøy for kartlegging av serviceleveranse, strategisk serviceplanlegging, utvikling av serviceinnovasjoner og kontinuerlig forbedring av tjenester.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i hvordan servicevirksomheter arbeider strategisk med utvikling av servicetilbud, markedsføring, serviceledelse, samt serviceplanlegging og kontinuerlig tjenesteforbedring.
 • kan formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger både skriftlig og gjennom andre relevante utrykksformer.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse.

Læringsaktiviteter

Emnet blir gjennomført i form av forelesninger, omvendt klasseromundervisning, faglige diskusjoner i klassen og studentpresentasjoner. Det er innlagt ulike praktiske øvelser, workshops og case-arbeid som innebærer en betydelig egeninnsats gjennom emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjennom semesteret fokuserer studentene på konkrete caser fra næringslivet. I tillegg kan det benyttes inviterte gjesteforelesere fra næringslivet og eksterne akademikere med relevant kompetanse.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)