Innledning

Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i kreative prosesser og i mobilisering av egne, indre ressurser som kan benyttes i skrivearbeid. Spørsmål som "hvor kommer idéene fra" og "hvor bor kreativiteten din" utforskes i klasserommet. Det spesifikke ved å skrive for fremføring introduseres. Studentene vil videre tilegne seg grunnleggende praktisk/teknisk kunnskap om manuskript-programvare, om kamera og redigering og om hvordan funksjoner som klipp, foto, og andre filmatiske verktøy fungerer i praktisk filmproduksjon. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om kreativ skriving og ulike prosesser i utvikling av tekst for fremføring/audiovisuelle medier
  • har forståelse for idé-prosesser i skriving for fremføring og for hva som er en audiovisuell idé
  • har kjennskap til bransjestandarder for manus-oppsett
  • har grunnleggende kunnskap om enkle produksjonsprosesser (forarbeid, opptak og etterarbeid)

Ferdigheter

Studenten...

  • kjenner til og kan bruke manusoppsett og skriveprogrammer for manusarbeid
  • kan planlegge en enkel, audiovisuell produksjon i begrenset format og utvikling av tekst for fremføring/audiovisuelle medier

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan gjennomføre mindre audiovisuelle prosjekter på en teknisk forsvarlig måte
  • kan bidra til å gjennomføre manusarbeid på mindre audiovisuelle prosjekter

Emnet inngår i

Bachelor i manus 

Læringsaktiviteter

Praktiske øvelser i kreativ skriving og utvikling av tekst. Praktisk veiledning i bruk av enkle filmatiske og tekniske verktøy.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 60 timer

Selvstudium - 30 timer

Selvstendig forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 40 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 15 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Mac eller PC. 

Manuskriptprogramvare. Final Draft.

Kamera og redigeringsprogram til enkel filmproduksjon.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, produksjonseksamen i gruppe 

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon¿gjennomføres individuelt ved å levere oppgave på nytt med samme oppgavetekst som ved ordinær.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er praktisk rettet og legger grunnlag for produksjonsarbeidet i studiet.