Innledning

Arbeidet med dette emnet skal bidra til å gi studenten forutsetninger for å kunne delta i komplekse musikalske produksjonsprosesser fra idé til ferdig lydprodukt. Emnet skal gi en videre innføring i vokalproduksjon, produksjonsmetodikk, produksjonsprosesser og musikkteknologiske verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre en kompleks musikkproduksjon
 • har en bred kjennskap til musikkteknologiske verktøy og praksis knyttet til disse
 • har en bred kjennskap til metodikk innen vokal- og musikkproduksjon og utvikling av musikalske uttrykk gjennom musikkteknologi
 • kan orientere seg og oppdatere seg selvstendig innen musikkteknologi og praksis knyttet til musikkproduksjon som felt
 • har en bred og overbyggende musikkteknologisk innsikt som muliggjør musikalske og kompositoriske visjoner gjennom kjennskap til musikkteknologiske muligheter, metoder og informasjonskilder

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke ulike produksjonsmetoder i bred forstand
 • kan være vokalprodusent i en produksjonsprosess
 • kan levere ferdig mikset lydmateriale
 • kan planlegge, bruke og redegjøre for bruken av produksjonsutstyr og fasiliteter knyttet opp mot produksjonsprosesser
 • kan planlegge og gjennomføre flerkanals opptak
 • kan tilrettelegge og lede musikalske prosesser i lydstudio

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan snakke faglig om egne og andre sine musikkproduksjoner, med utgangspunkt i lydmessige, musikkteknologiske, metodiske og produksjonsmessige valg og prosesser
 • kan gå i en faglig dialog med profesjonelle aktører
 • kan planlegge og vise gode faglige valg med utgangspunkt i musikalsk innhold, tekniske og romlige ressurser, deltakerne og prosessen
 • kan reflektere rundt lyd- og produksjonskvalitet, lydmessig tekstur og sound, miks, musikalske og artistiske hensyn

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

Emnet er praktisk utforskende og en vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens egenøving og produksjonsarbeid. 

Tilgang til studio og produksjonsfasiliteter.

Undervisning gis gjennom fellesundervisning, gruppeundervisning, veiledning og workshop.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 42 timer

Selvstudium - 24 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 64 timer

Gjennomføring av eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til produksjonsfasiliteter, Mac-lab med aktuell musikkprogramvare.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en semesteroppgave (produksjon, 70 %), og en skriftlig hjemmeeksamen (30 %)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil være en ressurs for videre arbeid med og fordypning i musikkproduksjon og musikkteknologi, låtskriving, arrangering, harmonisk forståelse, instrumentering, gehørtrening og videre studier i musikk, låtskriving og musikkproduksjon.