Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten innsikt i populærmusikkens og musikkbransjens utvikling i en bred, historisk og kulturell sammenheng. Emnet skal bidra til å utvikle studentens generelle musikkforståelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om de sentrale stilretningene og utviklingslinjene i populærmusikkens historie fra midten av 1800-tallet til i dag, med hovedvekt på anglo-amerikanske tradisjoner
  • har kunnskap om viktige stilskapere, og deres musikalske og estetiske uttrykk
  • har kunnskap om sammenhenger mellom musikalsk, teknologisk, politisk og sosiokulturell utvikling i vestlig populærkultur
  • har kunnskap om forholdet mellom teknologisk innovasjon og populærmusikkens utvikling, både kunstnerisk og kommersielt

Ferdigheter

Studenten...

  • kan lytte, vurdere og drøfte et musikalsk verk i seg selv og i en historisk kontekst
  • kan finne, vurdere og henvise til diskusjoner og annet fagstoff som drøfter sammenhenger mellom musikalsk, teknologisk, politisk og sosiokulturell utvikling i vestlig populærmusikk

Generell kompetanse

Studenten...

  • har kjennskap til framveksten og utviklingen av musikkindustri og musikkbransje
  • kan utvide sin analytiske forståelse for moderne populærmusikk i en kunstnerisk, kulturell, kommersiell og profesjonell kontekst
  • har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og tradisjon

Emnet inngår i

Bachelor i Populærmusikk

Bachelor i Låtskriving og produksjon

Årsstudium i Musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, lytting, og tid avsatt til selvstudium og kollokvier.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i forelesninger - 48 timer

Selvstudium, og lytting til spilleliste - 100 timer

Gjennomføring av midtveisoppgave og eksamen - 52 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Forelesningsauditorium med lydanlegg. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Én uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et grunnemne som skal gi sjangerkunnskap og breddeforståelse for populærmusikk som kunstform og som musikkindustri.