Innledning

Emnet Låtskriving 1 - Tekst, konsept og form - skal bidra til å gi studenten erfaring i refleksjon rundt og arbeid med tekst, konsept og form i låtskriving. Emnet er prosessorientert og vektlegger de kreative sidene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om låtskriving, temaer og problemstillinger knyttet til tekstarbeid, konseptutvikling og formstrukturer i låtskriving
 • har kunnskap om ulike arenaer å skrive låter til, samt ulike typer verktøy man gjerne bruker som låtskriver, eksempelvis instrument, programvare og nettressurser.
 • harkunnskap om ulike tekstlige og musikalske formater og deres rammer og behov
 • har kunnskap om ulike typer samarbeid
 • har kjennskap til strategier innen kreative prosesser

 

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan utvikle tekst og konsept og velge form til ulike formater og stilistiske uttrykk
 • kan analysere og reflektere rundt egne og andre sine låter med utgangspunkt i parametere som tekst, konsept, funksjon, intensjon, form, uttrykk, presentasjon, fokus
 • kan anvende ulike strategier for å fullende eget eller andres materiale
 • kan lage et overordnet tekstlig arbeide og konsept basert på en bestilling
 • kan skrive låttekster og musikk både ut fra et tekstlig, konseptuelt og formmessig utgangspunkt
 • kan arbeide alene eller i gruppe
 • kan endre produkt og praksis ut fra innspill og veiledning

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kunne anvende ulike teknikker og strategier for å la seg bli motivert og inspirert til å skrive
 • møte og kommunisere med ulike aktører som jobber innen eller opp mot låtskriving
 • ha innsikt i hvilke muligheter og utfordringer som ligger i å være låtskriver
 • kunne forholde seg til lover, rettigheter og etiske problemstillinger som regulerer og gjelder for låtskriving som skapende felt

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens utvikling av nytt materiale.

Undervisning gis gjennom forelesning, strukturerte oppgaver, veiledning, gruppearbeid og workshops. Fremføring og evaluering av studentens arbeider, der også medstudenter deltar og oppøves i praktisk evalueringsarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 42 timer

Selvstudium - 24 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 114 timer

Gjennomføring av eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett. Tilgang til egnede lokaler.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en produksjonseksamen (80 %) og en skriftlig hjemmeeksamen (20 %).* Produksjonseksamen kan gjennomføres i gruppe men det gis individuell karakter.

Varighet produksjonseksamen: En uke

Varighet hjemmeeksamen: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen med ny oppgavetekst.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil være en ressurs for videre fordypning i låtskrivingsemnene, produksjonsemnene og instrumentemnene ved LOP.