Innledning

Emnet gir kunnskap om ulike aspekter knyttet til det å skape, etablere og organisere små entreprenørielle virksomheter og erfaring i å faktisk etablere egen virksomhet. Studentene vil jobbe i team og etablere en Studentbedrift knyttet til en fysisk eller virtuell vare eller en tjeneste, og utvikle en forretningsplan for et produkt/tjenesteprototype. 

Emnet fokuserer på en praktisk analytisk forståelse for hvordan man skaper en ny virksomhet. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om sentrale elementer som inngår i en forretningsplan, inkludert ide, markedsplan, verdikjede og organisasjon, gjennomføring, finansiering og risikoer. Det inkluderer:  

 • kunnskap om sentrale teoretiske rammeverk for å analysere verdiforslag og produkt-market fit
 • kunnskap om kundesegmentering og utvikling av markedsstrategi
 • kunnskap om hvordan utvikle en handlingsplan og milepælsaktiviteter ift virksomhetsetablering 
 • kunnskap om budsjettering, inkludert lønnsomhetsanalyse og resultatregnskap
 • kunnskap om å gjenkjenne og vurdere risikoer ved hjelp av en sensitivitetsanalyse 

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan utvikle, organisere og realisere en forretningsplan
 • kan bruke teoretiske rammeverk for å analysere en forretningside
 • kan bruke virkemiddelapparatet for å realisere en virksomhet i markedet. 
 • kan presentere en forretningsplan muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Studenten... 

 • har evne til kritisk og kreativ refleksjon over hvordan virksomheter og bransjer organiserer og skaper verdi, inkludert refleksjon over etiske og samfunnsmessige konsekvenser.
 • har erfaring i å samarbeide med andre for å nå en virksomhets mål. 

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen, samt dedikerte arbeidsøkter med veiledning. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, både gruppevis og individuelt. Emnet vil kreve en stor grad av gruppearbeid og egeninnsats.

Det å opprette Studentbedrift inngår som del av mappeinnleveringen. 

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert av gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt