Innledning

Emnet skal gi et grunnlag og en plattform i forhold til gjennomføring av et interiørprosjekt. Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sin egen identitet i forhold til den kreative designprosessen.  

I tillegg til grunnleggende komposisjon- og designteori skal emnet gi studenten en innføring i fagets viktigste verktøy; form, farge, materialer og lys.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om komposisjon og designteori
  • har kunnskap om romdannende prinsipper i forhold til form, farge, materialer og lys med fokus på opplevelse og funksjon
  • har kunnskap om skisseteknikk og tegning
  • har kunnskap om menneskelige mål og skala

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utføre komposisjoner både to- og tre-dimensjonalt
  • kan bruke form, farge, materialer og lys i formidling av romlig opplevelse og funksjonalitet
  • kan bruke skisseteknikk/tegning i designprosessen

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan utføre en designprosess gjennom alle stadier frem til presentasjon av idé/konsept der dokumentasjon av metode og prosess er viktig
  • kan diskutere sine designfaglige valg
  • kan reflektere over egen faglig utvikling underveis, og vise evne til å justere denne i forhold til veiledning og tilbakemelding  

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen basert på innlevert praktisk prosjekt

Praktisk prosjekt varighet: 2-4 uker

Muntlig eksamen varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt under muntlig

Kontinuasjon

Muntlig individuell eksamen basert på samme prosjektoppgave som ordinær eksamen