Innledning

Emnet inneholder opplæring i digitale verktøy og hvordan disse brukes i kommunikasjon til ulike målgrupper. Videre inneholder emnet utforming av presentasjonsmateriell, plansje, utstilling og digital presentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om digitale tegneverktøy til prosjektering av et interiørprosjekt
  • har kunnskap om digitale presentasjonsverktøy for å presentere og selge et idéprosjekt  
  • har kunnskap om grunnleggende konstruksjon og bygningsprinsipper

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende 3D DAK modellering til framstilling av visuelle og tekniske tegninger til et interiørprosjekt
  • kan bruke egnet medium i forhold til presentasjon for kunde og håndverkere  

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan kommunisere en idé ved bruk av egnet digitalt verktøy
  • kan prosjektere ved bruk av egnet digitalt verktøy
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til innhold i interiørprosjektet og presentasjonen av dette  

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt