Innledning

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som:

 • Mål og strategier
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur
 • Organisasjon og omgivelser
 • Ledelse og makt
 • Størrelse, vekst og nedgang
 • Organisasjon og teknologi
 • Læring og innovasjon
 • Endring i organisasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer
 • har kunnskap om ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå og løse ulike mål og oppgaver
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner samhandler med andre organisasjoner og omgivelser
 • har kunnskap om hvordan man utvikler effektive strukturer og sterke kulturer i organisasjoner
 • har kunnskap om hvordan styring og ledelse påvirker atferden hos organisasjonens medlemmer
 • har kunnskap om hva makt og konflikt er og virker i en organisasjon
 • har kunnskap hvordan man kan organisere og gjennomføre vellykkede endringer i organisasjoner
 • har kunnskap om hvordan de kan legges til rette for læring og innovasjoner i organisasjoner
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner kan endre seg, hva som skjer når de vokser, og hvordan en typisk nedgangsprosess arter seg
 • har kunnskap om den fjerde industrielle revolusjon og hvordan ny teknologi kan påvirke organisasjoner

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende teoriene som inngår i pensum til å identifisere problemområder, særtrekk ved forskjellige typer organisasjoner, konteksten organisasjoner inngår i og foreslå tiltak for å løse disse utfordringene
 • kan beskrive og analysere hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer
 • behersker ferdigheter innen et utvalg analytiske verktøy som kan anvendes til å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i organisasjoner

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en oppfatning av hva en organisasjon er og dens bestanddeler og en forståelse av at organisasjoner er komplekse systemer 
 • forstår viktigheten av å ha kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer for å kunne navigere i en organisasjon

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forettningsutvikling

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i HR og organisasjonspsykologi

Årsenhet i serviceledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og caseløsninger. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Relevante case fra arbeidslivet vil brukes som illustrasjon i undervisningen

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt