Innledning

I dette emnet skal studenten lære om film- og tv-historie og også lære å drøfte samtidsproduksjon som del av historisk tradisjon. Emnet gir oversikt over historiske hovedtrekk i utviklingen av film og tv samt nærmere kunnskap om enkeltperioder og enkeltverk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...                                                       

  • har kjennskap til film- og tv-mediets overordnede historiske utvikling, med særlig kunnskap om enkelte verk og filmhistoriske perioder.
  • kan gjengi kunnskap om film- og tv-historie
  • kan oppsøke utvidet historisk kunnskap om feltet

Ferdigheter 

Studenten...                                    

  • kan plassere et bestemt verk i film- og tv- historisk sammenheng, drøfte sammenhenger og lange linjer i film- og tv-historien, og drøfte samtidige verk i forhold til en historisk tradisjon som verket inngår i
  • kan gjøre kildesøk etter filmer, bøker, forskningsrelaterte artikler og journaler for å kunne utvide kunnskap ved behov, i forbindelse med fremtidig film og tv-produksjon

Generell kompetanse 

Studenten...                                     

  • kan sammen med medstudenter utvikle en forståelse av kunnskap om gitte historiske fenomener, og kan drøfte samtidsproduksjon i forhold til slike fenomener, og presentere resultatet for andre

Emnet inngår i

Bachelor i film og TV, Bachelor i lyddesign og Bachelor i manus

Læringsaktiviteter

Teoretiske forelesninger, gruppediskusjoner samt refleksjonsoppgave.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium inkl. filmpåsyn - 120 timer

Selvstendig øving arbeid individuelt eller i grupper - 25 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Muntlig eksamen, individuell eller i gruppe

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen, individuell eller i gruppe (2-3 studenter, individuell karaktersetting)

Varighet: 15-20 minutter  

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Oppgavetekst som forberedes til muntlig utleveres en uke før eksamensdag.

Kontinuasjon

Utsatt/gjentak arbeidskrav ved kontinuasjonsukene: Studenten dokumenterer for kvalifikasjon nødvending for å gå opp til eksamen.  

Kontinuasjon av muntlig eksamen: Muntlig individuell eksamen. 

Merknader

Emnet er et grunnemne som legger teoretisk grunnlag for de praktiske emnene.