Innledning

Emnet har til hensikt å gi studenten bred oversikt over hvordan audiovisuelle fortellinger kommuniserer og utfordrer sitt publikum og gi grunnleggende trening i å utvikle en ide til en ferdig filmatisk fortelling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om dramaturgi, fortellerstruktur og fortellerperspektiv innen audiovisuell produksjon
 • har kunnskap om filmspråkets virkemidler og virkemåter
 • har kunnskap om skriftlig oppgavebesvarelse
 • har kjennskap til teamarbeid, inklusive metoder
 • har kjennskap til innovative og tverrfaglige fortellerteknikker
 • har grunnleggende kunnskap om å utvikle audiovisuelle fortelling gjennom prosessorientert utvikling

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle dramatiske ideer og skrive manus
 • kan gjennomføre mindre produksjoner fra idé til ferdig produksjon
 • kan reflektere over hvordan en audiovisuell fortelling kommuniserer ved hjelp av dramaturgiske og spill- og filmspråklige virkemidler, og på denne måten oppnå en økende forståelse for "fortellerstemmen"
 • kan gjennomføre enkel research i forbindelse med produksjonsoppgaver

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere og delta i diskurser innen faglig utviklingsarbeid og gjennom dette oppnå en økt bevissthet om god praksis
 • har opparbeidet en oppmerksomhet ovenfor betydningen av klare rolleforståelser og gode relasjoner mellom medlemmene i et team

Emnet inngår i

Bachelor i film og tv

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske øvelser og evaluering; Forelesninger, gruppearbeid, praktiske oppgaver med plenumsvurdering av det praktiske arbeidet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 100 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 180 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 100 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet: Det stilles krav om deltakelse ved minimum én produksjon i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, produksjonseksamen i gruppe 

Varighet: Emnets varighet 

Gradering:  Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe 

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.