Innledning

Dette emnet gir studenten kunnskap om mekanismene bak sykdomsutvikling i menneskekroppen, samt en introduksjon til hvordan lege- og rusmidler påvirker organismen vår. I tillegg får studenten en innføring i klinisk sykdomslære hvor studenten lærer å ta opp en sykehistorie og gjøre diagnostiske vurderinger.

Siste delen av emnet dekker de viktigste sykdommene innenfor hjerte og karsystem, øvre- og nede luftveier og øye.

Følgende tema er sentrale i emnet:

Generell patologi:

 • celleskade, celledød og adaptasjon
 • betennelsesreaksjonen
 • hemodynamiske tilstander, trombose og sjokk
 • svulstlære
 • sykdommer relatert til genetikk og arv
 • infeksjoner

Generell farmakologi:

 • farmakodynamikk  
 • farmakokinetikk 
 • bivirkninger
 • misbruk av rusmidler
 • tilførselsveier for legemidler 
 • legemiddelinteraksjoner 
 • dosering av legemidler 

Introduksjon til klinisk sykdomslære:

 • sykehistorie
 • klinisk undersøkelse
 • diagnostisk tankegang

Hjerte- og karsykdommer:

 • Koronar hjertesykdom
 • Hjertesvikt
 • Hjerneslag
 • Klaffefeil
 • Dyp venetrombose
 • Arytmier
 • Sykdommer i blodårene

Sykdommer i lunge og luftveier:

 • Bronkitt
 • Lungebetennelse
 • tuberkulose
 • astma
 • KOLS
 • pneumotoraks
 • Lungeemboli
 • Lungekreft

Sykdommer i Øyet 

 • Infeksjoner i øyet
 • Sirkulasjonsforstyrrelser i øyet 
 • Netthinneløsning 

Sykdommer i Øre, nese og hals  

 • Mellomørebetennelse
 • Forkjølelse
 • Sinusitt
 • Tonsilitt
 • Tumorer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten  … 

 • kan gjengi generelle vevsforandringer ved sykdom 
 • kan forklare viktige sykdomsprosesser, deres årsaker og risikofaktorer 
 • kan beskriver hvordan kroppen omsetter legemidler ved absorpsjon, distribusjon, metabolisme og utskilling -farmakodynamikk 
 • kan gjengi hvordan legemidler behandles i organismen-farmakokinetikk 
 • kan beskrive forutsigbare og uforutsigbare bivirkninger 
 • kan beskrive forskjellige rusmidlers farmakologi, rusmisbruk og dets utbredelse i samfunnet samt effekter på organismen 
 • kan forklare viktige sykdommers etiologi, risikofaktorer og patogenese og hvordan de derved kan forebygges 
 • kan de viktigste diagnostiske verktøyene
 • kan gjengi de viktigste sykdommers symptomer og funn
 • kan forklare forskjellen mellom primær- og sekundærforebygging av sykdommer 

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre enkle kliniske undersøkelser, for eksempel blodtrykksmåling og blodsukkermåling
 • kan utlede aktuelle differensialdiagnoser basert på et pasientkasus (anamnese, funn, resultater av kliniske undersøkelse, komparent opplysninger)   

Generell kompetanse

Studenten ...

 • er i stand til å reflektere over hvordan kunnskaper om sykdommers årsaker/risikofaktorer kan benyttes i forebyggende helsearbeid
 • er i stand til å jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor sykdomslære 
 • er i stand til å anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles, tverrfaglig kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i biomedisin

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i osteopati

Bachelor i akupunktur

Årsenhet i grunnmedisin

Læringsaktiviteter

.

Anbefalt tidsbruk

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, individuelt arbeid. Praktisk trening i kliniske ferdigheter.

45 timer forelesning

3 timer gruppearbeid

Arbeidslivstilknytning

Det benyttes reelle caser fra sykehus og legevakt

Det benyttes gjesteforelesere fra bransjen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Lik eksamensform som ordinær