Innledning

Emnet introduserer de begrepene, ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å utarbeide relevante og tydelige løsninger i et gitt visuelt oppdrag.

Emnet gir innføring i ulike metoder og verktøy som gjør dem i stand til å utvikle visuell kommunikasjon. Studentene får innføring i den visuelle kommunikasjonens sosiokulturelle betydning. Det vil si:

  • Grunnleggende visuell kommunikasjon: innføring i visuelle sjangere, form, farge, typografi og komposisjon

  • Visuelle arbeidsmetoder: innføring i teambygging og gruppedynamikk; strategi og idéprosesser; analoge og digitale arbeidsverktøy

  • Kommunikasjonsteori: innføring i målgruppesosiologi og fagspesifikk semiotikk

    • Analogt og digitalt visuelt verksted: Digitale og analoge uttrykksformer og verktøy

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om idéutvikling og visuell kommunikasjon
  • har kunnskap om den visuelle kommunikasjonens historiske uttrykk og sosiokulturelle betydning

Ferdigheter

Studenten...

  • kjenner til og kan bruke ulike metoder, og håndverksmessige og digitale verktøy, som gjør dem i stand til å utvikle relevant visuell kommunikasjon

Emnet inngår i

Bachelor i Art Direction

Læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, veiledning, presentasjoner, selvstudium.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 180 timer

Selvstudium - 120 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 45 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 120 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 120 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 585 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting:  70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.