Innledning

Sosialpsykologien søker å forstå hvordan mennesker påvirkes av andres nærvær, eller til og med innbilte nærvær. Siden det tidlige 1900-tallet har sosialpsykologien utviklet seg til å bli en selvstendig forskningsgren med egne, karakteristiske problemstillinger og arbeidsmåter. I dette emnet vil du få innføring i flere viktige områder innenfor sosialpsykologien, blant annet sosial tenkning, sosiale relasjoner, gruppedynamikk, og relasjoner mellom grupper og kultur.

Studenten vil lære om de positive sidene ved sosial innflytelse, som tilhørighet og prososial atferd, men også de negative sidene som når konformitet og sosialt press fører til grusomme handlinger. Videre vil studenten møte forskningseksempler med tydelig relevans for menneskers sosiale liv. For eksempel, hvorfor studenten presterer bedre på det du er god på når andre mennesker observerer deg, mens du kan gjøre det dårligere på ferdigheter som ikke er ordentlig innlærte om andre ser på deg.

Mens sosialpsykologi setter fokus på lik oppførsel og fenomen som er felles for de fleste, er personlighetspsykologi studiet av hva som skiller oss. Emnet går gjennom personlighetspsykologiens begreper og metoder, samt teorier som beskriver individuelle forskjeller og personlighetstrekk. Emnet ser også på sammenhenger mellom personlighet, atferd, tankemåter og emosjonelle mønstre.

I emnet vil studenten lære om hvordan personlighetstrekk manifesteres som forskjeller, for eksempel hvorfor noen mennesker får mer energi av å være sosiale mens andre blir utladet av å omgås for mange. Studenten vil også få forklaringer på hvorfor noen lar seg styre mer av emosjoner og noen legger logikk til grunn for beslutninger. For eksempel, hva som gjør at noen får sinneutbrudd ved rødt lys i trafikken mens andre tar det fullstendig med ro.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • Kan gjøre rede for sentrale sosialpsykologiske teorier, metoder og forskningsresultater
 • Kan beskrive anvendelser av sosialpsykologi og personlighetspsykologi innen viktige områder i samfunnet
 • Kan gjøre rede for og har en forståelse av sentrale domener innen sosialpsykologien
 • Kan definere sentrale begreper innenfor hvert domene i personlighetspsykologi
 • Kan forklare hvordan mennesker samarbeider ved å skape sosiale relasjoner, institusjoner og kultur
 • Kan gjøre rede for hvordan den sosialpsykologiske tilnærmingen er relatert til, og hvordan den skiller seg fra, generell psykologi, personlighetspsykologi og kulturpsykologi
 • Kan gjøre rede for sentrale teorier om personlighet, for eksempel psykodynamiske teorier, trekkteorier og sosial-kognitive teorier
 • Kan forklare sentral begreper, metoder og forskningsresultater innenfor feltet personlighetspsykologi

Ferdigheter

Studenten...

 • Kan forklare hvordan sosialpsykologiske fenomen kan studeres og beskrives på flere måter og vurdere ulike teoretiske forklaringer opp mot hverandre
 • Kan anvende ulike psykologiske perspektiver i analyse og beskrivelse av et fenomen
 • Kan demonstrere god skriftlig formidlingsevne innenfor sosial- og personlighetspsykologi
 • Kan diskutere ulike metoder og grunnleggende resultater innen sosial- og personlighetspsykologi
 • Kan gjøre rede for, diskutere og sammenligne ulike grunnleggende teorier innen personlighetspsykologien
 • Kan kritisk vurdere de grunnleggende sosiale og kulturelle kreftene som påvirker mennesker

Generell kompetanse

Studenten...

 • Kan identifisere og reflektere selvstendig over problemstillinger knyttet til kunnskapsutvikling innenfor det sosial- og personlighetspsykologiske fagfeltet
 • Kan reflektere over kompleksiteten i samspillet mellom person og situasjonsfaktorers påvirkning på menneskets mentale prosesser og atferd
 • Kan diskutere og vurdere etiske problemstillinger ved forskning på mennesker og mennesker i grupper

Emnet inngår i

Bachelor i anvendt psykologi

Årsenhet i psykologi

Læringsaktiviteter

Forelesning, gruppeundervisning, problembasert gruppearbeid, ferdighetstrening, refleksjonsnotat

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 72 timer

Veiledning: 2 timer

Gruppearbeid: 30 timer

Selvstudier: 256 timer

Eksamen: 40 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 400 timer

Arbeidslivstilknytning

I kurset vil du møte relevante aktører/foredragsholdere fra sektoren. Praktiske eksempler og cases benyttes i undervisningssammenheng.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100% av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke.