Innledning

Emnet har som mål å gi en oversikt og innføring i faget psykologi. Dette omfatter fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater, ulike perspektiv og analysenivå.

Studenten vil lære om psykologifaget sitt teoretiske fundament, psykologien sitt opphav og den historiske utviklingen av faget som vitenskapelig og klinisk disiplin.

Studenten får innføring i hovedområdene i psykologifaget som omfatter utviklingspsykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, kognitiv psykologi, og biologisk psykologi.

Hovedelementer vil være på tema som forskningsmetoder, nervesystemets oppbygging og funksjon, persepsjon, læring, hukommelse, språk, tenking, intelligens, ulike bevissthetstilstander, motivasjon, emosjoner, stress og mestring.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for ulike perspektiver på psykologi som vitenskap
 • kan beskrive sentrale begreper i studiet av bevissthet og ulike bevissthetstilstander, herunder søvn
 • kan gjøre rede for ulike læringsformer som klassisk og operant betinging
 • kan beskrive ulike modeller for hukommelse, og begrepene "innkoding", "lagring", "gjenhenting" og "glemsel"
 • kan gjøre rede for sentrale etiske problemstillinger knyttet til forskning på mennesker
 • kan gjøre rede for hva som ligger i begrepene persepsjon og oppmerksomhet
 • kan beskrive teorier om språk og språklæring
 • kan gjøre rede for hva som menes med tenkning, resonnering, problemløsning, bedømmelse- og beslutningstaking
 • kan forklare intelligensbegrepet og dets relevans
 • kan forklare begrepet "motivasjon", og sentrale teorier om motivasjon
 • Gjøre rede for hva emosjoner er og hva slags funksjoner de har, og gjøre greie for relevante teorier
 • kan forklare biologiske, kognitive og sosiale perspektiver på utvikling
 • kan forklare begrepene sosial tenking, sosial innflytelse, sosiale relasjoner, holdninger, attribusjon, sosial inntrykksdanning, fordommer og diskriminering
 • kan gjøre rede for ulike perspektiver på personlighet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan argumentere og resonnere rundt sentrale psykologiske prinsipper og forklare deres naturlige anvendelsesområder
 • kan argumentere for hvordan empiriske undersøkelser bidrar til å understøtte eller svekke hypoteser og teorier i psykologien
 • kan diskutere sentrale kjennetegn ved de ulike psykologiske retningene, samt å beskrive likheter og forskjeller mellom disse med tanke på innhold, metodebruk og menneskesyn

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan forstå hva som kjennetegner en akademisk tekst, bygge opp et argument, tenke logisk og resonnere på bakgrunn av teorier og empiri

Emnet inngår i

Bachelor i anvendt psykologi

Årsenhet i psykologi

Læringsaktiviteter

Forelesning, problembasert gruppearbeid

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 83 timer

Veiledning: 2 timer

Selvstudier og eksamensforberedelser: 315

Arbeidslivstilknytning

I kurset vil du møte relevante aktører/foredragsholdere fra sektoren. Praktiske eksempler og cases benyttes i undervisningssammenheng.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell Multiple Choice eksamen

Varighet: 3 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (hvor F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt