Innledning

Emnet bygger på kunnskap og ferdigheter ervervet i tidligere emner.

Meridianlære

 • forløp og funksjoner til hovedmeridianene
 • forløp og funksjoner til de sekundære meridianene og ekstrameridianene

Akupunkturpunkter

 • akupunkturpunktenes kategorier og TKM funksjoner
 • teoretisk og praktisk lokalisasjon av akupunkturpunkter med innstikksretning og innstikksdybde

Nåleteknikk:

 • bruk av nåler som behandlingsredskap
 • innsetting og uttaking av nål
 • Deqi

Moxa og kopping:

 • moxa og kopping som behandlingsmetode
 • anvendelse og indikasjoner
 • kontraindikasjoner

Årsaker til sykdom i TKM

 • de seks ytre patogene faktorer 
 • de øvrige årsaksfaktorene

Introduksjon Åtte ekstrameridianer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive forløpene til hovedmeridianene og kjenne til forløpene til de sekundære meridianene
 • kan gjøre rede for funksjonene til hovedmeridianene og kjenne til funksjonene til de sekundære meridianene og ekstrameridianene
 • kan beskrive akupunkturpunktenes anatomiske lokalisasjon, innstikksdybde og innstikksretning
 • kan gjøre rede for akupunkturpunktenes kategorier og TKM-funksjoner
 • kan gjøre rede for indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk av moxa og kopping
 • kan gjøre rede for årsaker til sykdom

 

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker lokalisasjon av akupunkturpunkter
 • behersker innsetting og uttaking av nål, oppnåelse av Deqi og ulike nåleteknikker
 • behersker moxa og kopping som behandlingsteknikker

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen kunnskapsutvikling/læring
 • viser etisk refleksjon i praktisk øving
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og praktiske ferdigheter

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Teoriundervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I den praktiske undervisningen demonstrerer faglærer temaet som skal gjennomgås. Dette følges opp med  ferdighetstrening, oppgaveløsning og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Praktisk/muntlig individuell eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelse, 25 minutter eksaminasjon

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt