Innledning

Emnet utvikler grunnleggende ferdigheter som gjør studentene i stand til å produsere tekstlig innhold til sosiale medier, inter- og intranettsider og digitale verktøy. Emnet legger særlig vekt på at studenten skal opparbeide seg god skriftlig fremstillingsevne. Studentene skal kunne produsere målgruppetilpasset innhold i tråd med strategier og mål som støtter oppunder en merkevare. Studentene skal være i stand til å velge riktig kanal til budskapet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan velge riktig strategisk kanal og målgruppe
  • kjenner til sentrale grammatikalske regler, retorikk og språklige virkemidler
  • kan kvalitetssikre innhold
  • kjenner til forskjeller mellom redaksjonelt stoff og innholdsmarkedsføring

Ferdigheter

Studenten...

  • kan produsere og redigere tekstlig innhold for digitale kanaler
  • kan tilpasse språk til kanal og målgruppe
  • kan skrive påvirkende tekster
  • kan anvende teknikker for idéutvikling, prioritering og research 
  • har grunnleggende ferdigheter i formidling

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt i aktuelle temaer og kunne anvende denne innen sosiale medier, digitale kanaler og i markedsføringsbransjen generelt

Emnet inngår i

Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Gjennomføring av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser, caser og studentpresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 36 timer

Selvstudium - 46 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 12 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 66 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere der det er relevant for undervisningen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (basert på gruppeoppgave)*

Varighet: 10 dager 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 60 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Individuell hjemmeeksamen (produksjon)*

Varighet: 10 dager 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 40 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres over 72 timer og med justert oppgavetekst.