Innledning

Emnet er forankret i den praksis som er kommet frem av forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet siden 60-tallet, og skal gi studenten en god praktisk-teoretisk forståelse av lyd- og musikkarbeid i musikkstudio og på scenen med et fokus på innspilling og forsterkning av akustisk basert populærmusikk.

Studenten gis en grundig gjennomgang av profesjonelle lydfasiliteters infrastrukturer, mikrofonteknikker, redigeringsteknikker og innspillingsmetoder. Studenten får også undervisning og veiledning i musikkmiks og mastring, men dette blir grundigere gjennomgått i emnet Musikkproduksjon 4.

Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid, praktiske oppgaver og selvstudium skal studenten utvikle sin kompetanse i bruk av profesjonelle fasiliteter; herunder lydtekniske verktøy, metoder og teknikker; så vel som hvordan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og produksjoner på en strukturert og selvstendig måte, alene og i samarbeid med andre, i henhold til de til enhver tid gjeldende tidsfrister og rammevilkår.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • kan vise god kjennskap til infrastruktur og lydverktøy brukt i profesjonelle studio- og scenemiljøer så vel som om de begrensninger og muligheter akustiske forhold gir.
  • kan vise god kunnskap om metoder, teknikker og teknologier særlig knyttet til innspilling og forsterkning av akustiske instrumenter.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende profesjonelle studio- og scenemiljøer på en sikker og selvstendig måte i tråd med god praksis
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan vise forståelse for andre fagfunksjoner og produksjonsmessige problemstillinger, kunne utveksle synspunkter med andre og bidra til gode løsninger
  • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og produksjoner på en strukturert og selvstendig måte, alene og i samarbeid med andre, i henhold til de til enhver tid gjeldende tidsfrister og rammevilkår

Emnet inngår i

Bachelor i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen er i stor grad tilrettelagt med praktisk-teoretisk gruppeundervisning, masterclasser og prosjektveiledning i høyskolens musikkstudioer og scener. Gjennom semestret arbeider studenten systematisk med obligatoriske oppgaver og prosjektarbeid tilrettelagt for de læringsmomenter som til enhver tid introduseres. Det praktiske arbeidet samles i en produksjonsmappe som dokumenterer den enkelte students arbeid. Produksjonsmappen danner ved emneslutt grunnlaget for eksamen i emnet.

Studentene har også tilgang til 5 musikkstudioer av internasjonal kvalitet, en liten scene og 2 Mac-laber ut over skolens ordinære åpningstid i både ukedager og helger. Studentens selvstudium, både gjennom egne undersøkelser og praktisk arbeid i skolens studioer og scener eller tilsvarende, anses som en sentral del av emnets læringsaktiviteter for å få et godt læringsutbytte.  

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 116 timer

Selvstudium - 158 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 70 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 16 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Lydsoftwaren Pro Tools benyttes gjennomgående i det meste av undervisningen. Det er sterkt anbefalt at studenten har egen datamaskin med programvaren Pro Tools for egenarbeid utenom skolens fasiliteter. Studenten må ha egne harddisk(er) for lagring av lydfiler i forbindelse med studiearbeidet og egne holetelefoner.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i en produksjonsmappe

Varighet muntlig: Opp til 45 minutter

Varighet mappe: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt