Innledning

Arbeidet med emnet skal gi studenten en grunnleggende forståelse hva Visual Effects (VFX) er og hvordan det blir brukt i filmskapning. Gjennom utvalgte øvelser vil studentene lære å observere omverden gjennom kameralinsen samt introduseres til VFX-programvare. Studentene vil også introduseres til compositing prosessen og pipeline og hvordan man jobber innfor dette rammeverket.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hva visual effects er og hvorfor man benytter seg av det.
 • forstår hensikten med å sette sammen bilder i ulike lag
 • har en grunnleggende forståelse av compositing verktøy
 • har en grunnleggende forståelse for digital og tradisjonell filmproduksjon
 • har en grunnleggende forståelse for compositing prosessen
 • har en grunnleggende forståelse av pipeline og filstruktur

Ferdigheter 

Studenten...

 • har innførende kjennskap til Visual Effects verktøy
 • har en forståelse for fundamentære Visual Effects teknikker
 • lærer å observere gjennom forståelse av farge, lysstyrke og kontrast
 • kan bruke en compositing workflow for å jobbe mer strukturert og produktivt
 • kan jobbe på prosjekter i et produksjonstracking-verktøy
 • kan jobbe på prosjekter innfor rammene av en pipeline

Generell kompetanse 

Studenten...

 • har innsikt i relevante Visual Effects problemstillinger
 • har innsikt i muligheter og anvendelser av Visual Effects
 • kan formidle sentrale Visual Effects teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 45 timer

Prosjektarbeid - 100 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for Visual Effects produksjon

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en multiple choice eksamen og en mappeeksamen med muntlig justering*

Multiple choice varighet: 1 time

Mappeeksamen varighet: Semesteret

Muntlig varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt under multiple choice

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere mappe på nytt med samme problemstilling.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk grunnemne som faglig henger sammen med VFX Studio.