Innledning

Emnet gir studentene en innføring i fototeknikk med fokus på komposisjon og eksponering/lyssetting. Studentene vil lære å se motiver gjennom kameralinsen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man kan bruke komposisjon til å formidle budskapet best mulig.
  • har grunnleggende kunnskap om hvordan kameraet fungerer.
  • har grunnleggende kunnskap om optikk og perspektiv.

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan gjøre rede for kameraets oppbygning og basis funksjoner/innstillinger.
  • kan utnytte kameraets funksjoner til å påvirke bilderesultatet.
  • kan grunnleggende eksponering samt er bevist på lyset og dets kvaliteter.
  • kan bruke bildebehandlingsprogrammer til digitalt etterarbeid.
  • kan beherske kameraet og dets funksjonalitet/innstillinger.

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan se og forstå fotografi.
  • kan se og observere gjennom grunnleggende fotografiske teknikker.

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer Selvstudium - 80 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer Øving - 20 timer Vurdering - 70 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen 

Varighet: Opptil 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Arbeidsmappe

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Lik eksamensform som ordinær.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.