Innledning

Emnet vil sette fokus på studentens evne til kreative utfoldelse gjennom visualisering og tegning. Tildelte oppgaver vil fokusere på både naturlige og konstruerte omgivelser, så vel som emosjonell persepsjon og metaforiske tolkninger. Emnet fokuserer på mestring av tekniske og visuelle kommunikative ferdigheter analogt og digitalt. I tegneprosessen skal studentene lære grunnleggende prinsipper for tegning, form og farge, utvikle sensitivitet for detaljer og kunne visuelt uttrykke omgivelsene på en overbevisende måte. Studentene vil benytte seg av ulike verktøy, materialer og kunstneriske teknikker som del av læringsprosessen. Emnet vil fremme studentens evne til å arbeide systematisk med å forstå kontekst, finne brukernes behov og finne frem til gode ideer for visuelt kommunikasjonsmateriell. Studentene vil benytte seg av ulike verktøy, materialer og kunstneriske teknikker som del av læringsprosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale visualiseringsteknikker i arbeid med form og uttrykk av ideer, konsepter og interaksjoner.
 • har har kunnskap om billedanalyse og formspråk.
 • har kunnskap om komposisjon og fargeteori.
 • har kunnskap om semiotikk og bilderetorikk.
 • har kunnskap om vurdering av visuelle virkemidler i forhold til brukergruppe og kontekst.

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker grunnleggende tegneferdigheter for å uttrykke ideer, interaksjoner, menneskefigurer (eks. croquis) og konsepter
 • kan benytte ulike verktøy, materialer og teknikker som del av visualiseringsprosessen
 • kan benytte skisser i feltarbeid
 • kan utfolde seg kreativt gjennom tegning og visualisering

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår hvorfor visualisering er et sentralt aspekt innen design og hvilke formål det brukes til
 • kan reflektere over ulike visualiseringsteknikker for ulike formål
 • kan planlegge og løse oppgaver selvstendig, i team og tverrfaglig
 • kan kommunisere med andre om visuelle ideer, og reflektere over egne og andres valg og løsninger

Emnet inngår i

Bachelor i tjenestedesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske og skriftlige øvelser og oppgaver, presentasjon, veiledning, medstudentrespons.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres av relevante tegneøvelser, presentert av gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt