Innledning

Emnet gir en innføring i retorikk i lys av markedskommunikasjon, redaksjonell kommunikasjon og kunstorienterte tekster. Retorikk generelt og begrepene ethos og actio spesielt er hovedfokus.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan valg av kommunikative- og retoriske virkemidler påvirker dynamikken som oppstår i kommunikasjonen mellom avsender og mottaker

Ferdigheter 

Studenten...

  • kunne anvende retoriske virkemidler i valgt kommunikasjonsuttrykk

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt i retorikkens betydning for kommunikasjon

Emnet inngår i

Bachelor i Tekst og skribent

Læringsaktiviteter

Forelesninger, presentasjoner, skriveverksted, selvstudium, veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer Selvstudium - 50 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Ingen spesielle verktøy er påkrevd.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet 1

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 80 % deltakelse i undervisningen i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og praksis for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring. 

 

Obligatorisk aktivitet 2

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen (presentasjon) i gruppe basert på en praktisk oppgave

Praktisk varighet: En uke

Muntlig varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått).

Vekting: Bestått av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Fremføringen kan støttes av et sett digitale slides i PowerPoint eller KeyNotes og/eller av andre virkemidler av visuell og/eller lydmessig art.