Innledning

Profesjonsutøvelse stiller, uavhengig av felt, krav til utøver som kjennetegnes av en helhetlig balanse mellom praksis, teori og yrkesetiske overveielser, et profesjonelt forhold til eget yrke der handlingene i seg selv speiler en teoretisk innsikt, og der denne teoretiske innsikten kontinuerlig utvikles gjennom refleksjon over praksis, det hele innenfor en yrkesetisk ramme. Det er dette som omtales som praksisteori. I arbeid med teori legges grunnlaget for studentens egen praksisteori, ved at studenten gjør seg kjent med kunnskaper og arbeidsmetoder som er relevante for skuespillerfaget spesielt og kunstnerisk arbeid generelt.

I arbeidet med å bygge opp sin egen praksisteori spiller Kunst, teater- og filmhistorie en viktig rolle.

Emnet har en tverrfaglig tilnærming til scenekunsten, hvor kilder fra historie, filosofi, kunst og samfunnsforhold brukes til å bygge opp studentens forståelseshorisont. Emnet inneholder en kort innføring i kildekritikk og formkrav, herunder struktur, typografi og kildehenvisning ved skriftlige innleveringer.

I emnet introduseres studenten for den vestlige teater- og kunsthistorien fra antikken frem til 1600-tallet Studenten får innføring i sentrale begreper i kunst og grunnleggende analyse av scenekunstens og filmens ulike elementer. Videre leser studenten utvalgte scenetekster, og får en innføring i oppbygging av ulike typer scenetekst. Endelig holdes det et intensivkurs i filmhistorie. Arbeidet med emnet skal bidra til å øke studentens bevissthet om kunstens vesen og karakter, hvordan kunst kan oppleves og virker, kunstnerens påvirkning og ansvar, mv. og dermed bidra til at studenten gradvis trenes i å delta i kunstfaglige samtaler.

De skriftlige arbeidene skal bidra til å bevisstgjøre studenten om kunstens virkemidler, virkemåte og samspill med sine omgivelser, for på denne måten å bygge et fundament for refleksjon over egen og andres praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om karakteristiske trekk ved sceneutforming, fremføring, estetiske særtrekk, konvensjoner og scenekunstens kontekst fra antikken til barokken
  • kjenner til et utvalg kunst-filosofiske begreper fra antikken til barokken
  • kjenner til utvalgte og sentrale verker innen kunst-, teater og filmhistorie
  • er orientert om sentrale kilder relatert til pensum, og kan benytte disse til å holde seg oppdatert på de områder som er undervist så vel som til å videreutvikle egen kunnskap

Ferdigheter

Studenten...

  • kan drøfte et utvalg kunstfilosofiske begreper og deres relevans for scene og film
  • kan finne frem til aktuell så vel som historisk informasjon om visuell kunst, scenekunst og film, og bruke dette i tekst- og filmanalyse
  • kan reflektere over eget kunnskapsnivå, formidlingsferdigheter og læringsbehov og justere disse under veiledning og egne studier

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan sammenfatte, referere, fremlegge, drøfte, belegge og svare på spørsmål av kunstteoretisk art, skriftlig og muntlig
  • kan bruke kunnskapen om teater-, film og kunsthistorie i eget utforskende og kunstneriske arbeid

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill, Bachelor i maske- og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen i teori gis gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppe- og individuelle oppgaver og selvstudium av læremidler.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer

Selvstudium - 75 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 60 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til pc/mac for arbeid med skriftlige oppgaver.

Det anbefales at studenten skaffer seg ungdomskort ved de viktigste teatrene. Kortet gir store rabatter på teaterbilletter.

Påsyn av film på eget utstyr eller på skolen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.