Innledning

For en skuespiller er kroppen like mye et kommunikasjonsmiddel som det verbale. Formålet for emnet er å gjøre studenten fysisk beredt for mange typer utfordringer og skape bevissthet om hvordan kroppen fungerer som instrument og kommunikasjonsmiddel. Gjennom hele studieløpet trenes studenten i å fokusere sansene, arbeide med troverdighet og uttrykksfullhet, samt opparbeide bevegelseskvaliteter i sceniske uttrykk.

I undervisningen i Bevegelse og dans 1 får studenten innføring i varierte danse- og bevegelsesformer. I emnet brukes flere pedagoger og teknikker, bl.a. akrobatikk/scenekamp, jazzdans, samtidsdans og improvisasjon. Studenten bygger opp en grunnleggende fysikalitet gjennom styrketrening, uttøying og kondisjonstrening. Studenten arbeider med rytme, koordinasjon, muskler og ledd, pust og rom, for å utvikle bevissthet om egne fysiske forutsetninger og bevegelsesmuligheter. Arbeid med emnet krever disiplin og energi. Undervisningen gis i hel klasse. Studenten får kunnskap om treningsprogrammer som de senere i studietid og yrkesliv skal kunne ta ansvar for selv. Samlet gir bevegelsesfag og egen trening den fysiske beredskapen som er nødvendig for scenisk nærvær.

Innhold

Danseteknikk og danseformer

Improvisasjon og skapende arbeid

Scenekamp og akrobatikk

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om teknikker for avspenning, åndedrettsøvelser for økt bevegelsesfrihet og kondisjon, samt styrking av muskler og muskelgrupper
  • kjenner til ulike teknikker, sjangertrekk og kvaliteter for utvalgte typer dans
  • kjenner til nevnte teknikker og metoders nytteverdi og resultater i scenisk sammenheng dokumentert gjennom andres systematiske arbeid innen feltet

Ferdigheter 

Studenten...

  • anvende de teknikker, metoder og øvelser som er gjennomgått til å frem et personlig danseuttrykk, alene og i samspill med andre, samt vise variasjon og uttrykksfullhet i rommet
  • vise ferdigheter i å bruke rytme, koordinasjon og ekspressivitet i en enkel koreografi, herunder holde fokus og konsentrasjon.
  • finne, vurdere og henvise til fagstoff og/eller eksempler fra relevant kunstnerisk praksis til å belyse en problemstilling i eget utprøvende arbeid

Generell kompetanse 

Studenten...

  • anvende de teknikker, metoder og øvelser som er gjennomgått til å bygge personlige treningsprogrammer, herunder vedlikeholde og videreutvikle oppøvde ferdigheter
  • kontinuerlig søke å forbedre kondisjon, smidighet og presisjon i bevegelse, herunder søke veiledning og støtte hos veileder så vel som medstudenter
  • kunne redegjøre skriftlig og muntlig for arbeid med bevegelse og dans både som selvstendig teknisk arbeid og som dramatiske virkemidler
  • gjennomføre nødvendig utforskning og trening som forberedelse til en rolleinnstudering, herunder søke å utvikle åpenhet og respekt i fysisk samspill med andre

Emnet inngår i

Bachelor i Skuespill

Læringsaktiviteter

Undervisningen i bevegelse og dans gis gjennom instruksjon i gruppe og hel klasse. Veiledningen vil i tillegg kunne trekkes inn i arbeidet med rolleinnstudering, prosjekter og i arbeidet med dramatiske tekster i emnet Skuespillfag i praksis 1 og 2.

Etter visningen skal sensoratet gi en muntlig oppsummerende (summativ) vurdering av den enkelte students sceniske prestasjoner slik disse fremkommer under eksamen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer Selvstendig øving og trening individuelt eller i grupper - 85 timer Forberedelse og gjennomføring av eksamen med selvstendig trening, veiledning (individuelt/grupper/klasse) og eksamensvisning - 70 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Treningstøy

Knebeskyttere

Arbeidslivstilknytning

Gjestelærere

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamen gjennomføres i grupper der det foretas individuelle vurderinger av hver kandidat.

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av tre praktisk/utøvende eksamener*

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk grunnemne som faglig henger sammen med de øvrige skuespillfaglige emner i første studieår, ved at læringsutbyttet fra Bevegelse og dans 1 løpende tas i bruk i det praktiske arbeidet med sceniske prestasjoner i Skuespillfag i praksis 1.

Den avsluttende sceniske presentasjonen som benyttes for å vurdere Skuespillfag i praksis vil også kunne benyttes som vurderingsgrunnlag for Stemme, tale og sang 1 og Bevegelse og dans 1. Dersom dette skjer, vil sensorer fra alle emner overvære presentasjonen. Sensorene vil også kunne delta ved vurderingssamtalen etterpå. Uavhengig av dette vil vurdering skje i henhold til kriteriesett utviklet for hvert enkelt emne slik at de resultater som studenten oppnår for et emne oppnås ut fra prestasjon i henhold til dette emnets Læringsutbytte, og kun dette.