Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studentene de begrepene, ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å kunne planlegge og utarbeide tydelige og salgsfremmende virkemidler for produkteksponeringer, utstillinger og funksjonsrom rettet mot en definert målgruppe.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i visual merchandising

Ferdigheter

Studenten...

  • kan benytte seg av den grunnleggende kunnskapen som benyttes for å eksponere produkter på en salgsfremmende måte i små og store rom

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan ha et bevisst forhold til funksjon og kommunikasjonsmessige virkemidler, formspråk, arealdisponering og merkevarebygging i rom, samt visualisering av dette
  • kan reflektere over betydningen av virkemidlene som blir benyttet
  • kan sette egen praksis og erfaring inn i en fagteoretisk kontekst

Emnet inngår i

Bachelor i Retail Design 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, research, praktisk verkstedarbeid og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer Selvstudium - 80 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 40 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 140 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Digitale presentasjonsverktøy som for eksempel Keynote, InDesign, Photoshop eller ArchiCad. Studentene må ha egen Mac.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Regulerer adgang til: Mappevurdering individuell

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamensdel 1: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel 1: Innlevering av samme mappeeksamen i ny versjon over en uke (samme oppgave, ny mappeinnhold). 

Kontinuasjon av eksamensdel 2: Innlevering av samme hjemmeeksamen i forbedret/ny versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk grunnemne som faglig henger sammen med emner som materialer og teknikker, digitale verktøy og visuelle uttrykk.