Innledning

Emnet er en innføring i ledelse og tar for seg grunnleggende ledelsesteori. Emnet tar også for seg teamledelse og er i den forstanden nært knyttet mot prosjektledelse. Emnet gir kunnskap om administrative oppgaver relevant i kulturlivet, og regler og forskrifter knyttet til dette.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har FoU-forankret kunnskap om ledelsesteorier og sentrale begreper fra lederatferd
 • har oversikt over verktøy og metoder ledelsesteorier kan tilby feltet, herunder se sammenhengene mellom leders stil, leders person og situasjon
 • har oversikt over HMS standarder
 • har innsikt i kunst- og kulturlivet og de spilleregler som gjelder gitt av aktuelle lover, forskrifter og politiske føringer

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan reflektere omkring sin personlige lederatferd, lederegenskaper og motivasjon til å være en leder
 • kan utvikle og forbedre en personlig lederstil så vel som egen faglige åpenhet og trygghet under veiledning
 • kan reflektere over utøvelse av andres lederroller i lys av kunnskap om tilgjengelige redskap og metoder, medarbeidere og situasjon
 • kan anvende relevante metoder og verktøy til å lede seg selv og et team, herunder legge til rette for at et team eller en gruppe får utnyttet sitt iboende potensiale
 • kan utvise gode kunnskaper om og holdninger til-HMS arbeid og sikkerhet, herunder kunne ta et ansvar for å videreutvikle medarbeideres oppmerksomhet overfor systemer og rutiner relatert til sikkerhet og arbeidsmiljø, også ved midlertidige arbeidsplasser

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver over tid
 • kan fungere som ledere av prosjektgrupper og team
 • kan kritisk reflektere over rollen til en leder i teoretisk og praktisk kontekst

Emnet inngår i

Prosjektledelse kunst og kreativ næring

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, bransjebesøker, case-oppgaver, gruppe-oppgaver og skriftlige oppgaver. Meningsutvekslinger basert på forelesninger og pensum vil gi studenten mulighet til aktiv læring samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemeldinger, samt veiledning, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 42 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 45 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 35 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 10 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og reelle case fra næringslivet.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen som er basert på en utlevert oppgave*

Oppgave varighet: En uke

Muntlig varighet: 20 minutter  

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Muntlig individuell eksamen basert på en ny utlevert oppgave som har 72 timers varighet.