Innledning

Emnet skal gi en innføring i de viktigste temaområdene innen politisk kommunikasjon. Områder som vil bli dekket er forholdet mellom politikere og medier, kampen om dagsorden (framing og priming), sakseierskap, opinionsforskning, velgeratferd, og valgkampstrategier. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

  • har innsikt i strategier og virkemidler for politisk kommunikasjon.
  • kan identifisere og forstå sentrale strategier og virkemidler politiske partier tar i bruk når de skal overbevise medier og velgere.
  • forstår kritiske perspektiver på hvordan det politiske kommunikasjonssystemet fungerer når kommersielt nyhetspress og profesjonalisering av partiene bidrar til et slags våpenkappløp mellom mediene og de politiske partiene.  

Ferdigheter

Studenten... 

  • kan identifisere og selv ta i bruk de viktigste teknikkene politikere benytter seg av når de skal overbevise velgere og andre samfunnsaktører om sine løsninger og mål.
  • kan å gjøre selvstendige taktiske vurderinger om valg av teknikk for politisk kommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten... 

  • kan se bak nyhetene og identifisere de ulike aktørenes strategier og roller når de analyserer politiske nyheter og debatter. De kan bruke denne kunnskapen til å utarbeide strategier for hvordan ulike aktører bør manøvrere i det politiske landskapet. 

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Bachelor i politikk og påvirkning

Læringsaktiviteter

Det legges opp til forelesninger med praktiske gruppeøvelser i klassen. Det vil bli brukt mye klipp fra TV-debatter, filmer og TV-serier som utgangspunkt for debatt og oppgaveløsning.

Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser knyttet til politisk debatt og ulike former for mediepåvirkning.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli lagt opp til at en politisk journalist, en politiker, en reklamemann og en spin-doctor kommer og holder foredrag om sin rolle i den politiske kommunikasjonsprosessen. 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt