Innledning

Kurset gir deg grunnleggende innføring i oppbygning og funksjon til menneskekroppens respirasjonssystem, immunsystem, fordøyelsessystem, nyrene og urinveiene samt truncusanatomi og osteopatiske undersøkelser og diagnosikk for kneleddet.

Blod/immunologi:

 • blodets sammensetning og egenskaper
 • medfødt immunforsvar
 • erhvervet immunforsvar
 • mikroorganismer
 • blodgrupper

Respirasjonssystemet:

 • respirasjonssystemets oppgaver
 • respirasjonssystemets oppbygning
 • respirasjonssystemets funksjon med spesiell vekt på regulering av ventilasjonen

Fordøyelsessystemet:

 • næringsstoffene
 • fordøyelsessystemets generelle oppbygning
 • fordøyelsesprosessene
 • omsetning av organiske næringsstoffer

Nyre og urinveissystemet:

 • nyrenes oppgaver
 • nyrenes og urinveienes oppbygning
 • nyrenes funksjon (glomerulus- og tubulusfunksjonen) med spesiell vekt på regulering av kroppens væskevolum og osmolaritet

Osteopati, kne:

 • Anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon
 • Differensialdiagnostikk for regionen
 • Funksjonsevaluering, ortopedisk og osteopatisk undersøkelse
 • Behandlingsplanlegging av pasienter med symptomer og plager i regionen
 • Behandlingsteknikker

Skjelett- og muskelanatomi (truncus: bryst/buk/rygg):

 • anatomisk terminologi knyttet til truncus
 • knokler og ledd i truncus
 • utspring, feste, funksjon og blod- og nerveforsyning til de viktigste musklene i truncus

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for respirasjonssystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive hovedstrukturene i øvre og nedre luftveier samt deres funksjon
 • kan gjøre rede for alveolenes oppbygning og virkemåte
 • kan forklare mekanismene bak lungenes ventilasjon
 • kan gjøre rede for lungenes gassutveksling og hvordan gasser transporteres i blod
 • kan forklare hvilke faktorer som påvirker ventilasjonen og reguleringsmekanismene som ligger til grunn (regulering via sentrale og perifere kjemoreseptorer)
 • kan navngi de forskjellige celletypene i blodet
 • kan beskrive hovedfunksjonen til de forskjellige celletypene i blodet     
 • kan gjengi immunsystemets viktigste oppgaver
 • kan beskrive de spesifikke og de uspesifikke forsvarsmekanismer
 • kan gjøre rede for fordøyelsessystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive de generelle trekkene i fordøyelsessystemets oppbygning og funksjon
 • kan gjøre rede for de ulike prosessene i fordøyelsen
 • kan gjøre rede for nyrenes oppgaver
 • kan skissere og beskrive nyrenes- og urinveienes oppbygning
 • kan gjøre rede for nyrenes ulike arbeidsmåter (filtrasjon, reabsorpsjon og sekresjon)
 • kan gjøre rede for nyrenes behandling av viktige stoffer (glukose, proteiner og salter) 
 • kan beskrive hvordan nyrene bidrar til regulering av kroppens væskevolum og osmolaritet
 • kan gjøre rede for anatomi og biomekanikk i kne
 • kan gjøre rede for funksjonsevalueringer, ortopediske og osteopatiske undersøkelsesmetoder av kneet

Ferdigheter

Studenten..

 • viser praktiske ferdigheter i identifisering av viktige strukturer i anatomiske preparater av respirasjonssystemet, nyre/urinveier og fordøyelsessystemet
 • behersker basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi
 • kan plassere og navngi knoklene i truncus og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste
 • kan plassere og navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning på de viktigste enkeltmusklene på trunkus
 • kan palpere anatomiske landemerker og ulike muskel- og skjelettstrukturer i kneet
 • kan gjennomføre en ortopedisk og osteopatisk undersøkelse av kneet, og tolke testene og funn
 • kan differensiere mellom ulike smerte- og patologiske tilstander i kneet

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kan planlegge og gjennomføre undersøkelse og behandling av kneet

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, individuelt arbeid. Gruppeundervisning i anatomi.

Anbefalt tidsbruk

250 timer 

Eksamen

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt