Innledning

Kurset gir deg grunnleggende innføring i oppbygning og funksjon til menneskekroppens nervesystem, bevegelsesapparat og sirkulasjonssystem og overekstremitetens anatomi og biomekaniske prinsipper. I tillegg tar kurset for seg osteopatiske undersøkelser og diagnostikk. Kurset består av følgende temaer:

Nervesystemet

 • nervesystemets utvikling
 • nervesystemets overordnete oppbygning og funksjon 
 • nervecellenes oppbygning og ledning av aksjonspotensialet
 • synapser i nervesystemet
 • hjernens modning
 • utviklingen av sentralnervesystemet
 • det autonome- og perifere nervesystemets oppbygning og funksjon

Sansene

 • fellestrekk ved sansesystemet
 • de ulike sansene (kroppssansene, smerte, lukt, smak, hørsel, likevekt og syn)
 • nervesystemets prosessering av sanseinntrykk

Muskelfysiologi

 • inndeling og kjennetegn av de ulike typene muskelvev
 • skjelettmuskulaturens oppbygning og virkemåte med spesiell fokus på eksitasjons-/kontraksjonskoblingen
 • skjelettmuskelenes mekaniske egenskaper
 • nerve/muskel-synapsen

Sirkulasjonssystemet:

 • sirkulasjonssystemets oppgaver
 • sirkulasjonssystemets oppbygning
 • sirkulasjonssystemets funksjon med spesiell fokus på regulering av blodtrykk

Skjelett- og muskelanatomi (overekstremiteter)

 • anatomisk terminologi knyttet til overekstremitetene
 • knokler og ledd i overekstremitetene
 • utspring, feste, funksjon og blod- og nerveforsyning til de viktigste musklene i overekstremitetene

Osteopati, fot/ankel:

 • Anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon
 • Differensialdiagnostikk for regionen
 • Funksjonsevaluering, ortopedisk og osteopatisk undersøkelse
 • Behandlingsteknikker

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner det nevrologiske fundamentet for søvn og hukommelse
 • kan gjøre rede for nervesystemets generelle oppbygning
 • kan gjøre rede for kjemisk kommunikasjon mellom nerveceller
 • kan beskrive sentralnervesystemets oppbygning, inndeling og funksjon
 • kan forklare hvordan nervesystemets oppbygning og funksjon påvirker muskel-skjelettsystemet
 • kan beskrive oppbygningen av og funksjonen til de ulike sansesystemene
 • kan beskrive inndeling og kjennetegn ved de tre ulike typene av muskelvev
 • kan gjøre rede for kontraksjonsmekanismen i de forskjellige typene muskulatur
 • kan gjøre rede for energiomsetningen i skjelettmuskelfibrene
 • kan gjøre rede for de forskjellige typene muskelarbeid
 • kan gjøre rede for sirkulasjonssystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive hjertets og blodårenes oppbygning og funksjon
 • kan forklare hva blodtrykk er og hvilke faktorer som påvirker blodtrykket
 • kan redegjøre for anatomi og biomekanikk i ankel/fot
 • kan redegjøre for funksjonsevalueringer, ortopediske og osteopatiske undersøkelsesmetoder av ankel/fot
 • kjenner til ulike indikasjoner og kontraindikasjoner relatert til bruk av osteopatiske teknikker.

Ferdigheter

Studenten..

 • viser praktiske ferdigheter i identifisering av viktige strukturer i anatomiske preparater av hjerte-karsystemet og nervesystemet
 • behersker basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi
 • kan navngi knoklene i overekstremitetene og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste på humane preparater
 • kan navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning for de viktigste enkeltmusklene på overekstremiteten
 • kan palpere anatomiske landemerker og ulike muskel- og skjelettstrukturer i ankel/fot
 • kan gjennomføre en ortopedisk og osteopatisk undersøkelse av ankel/fot, og tolke testene og funn
 • kan differensiere mellom ulike smerte- og patologiske tilstander i ankel/fot

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kan anvende osteopatisk undersøkelse, planlegge og gjennomføre osteopatisk behandling av fot/ankel

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, problembasert gruppearbeid, individuelt arbeid. Gruppeundervisning i anatomi.

Anbefalt tidsbruk

280 timer

Eksamen

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt