Innledning

Emnet vil omhandle følgende tema:

 • Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for utvikling og valg av digitale forretningsmodeller for ulike typer produkter/tjenester på tvers av bransjer i digitaløkonomien
 • De særegne økonomiske driverne i digitaløkonomien og kunnskap for å utnytte dem i forretnings- og tjenestedesign
 • Anvendelsesområder, muligheter, begrensninger og risiki ved maskinlæring- og AI anvendelser
 • Kunnskap relevant for å bedømme muligheter og  risiki for å utnytte sosiale medier, digitale "crowds" og andre typer digitale plattformer som basis for forretningsutvikling og produkt / tjenesteutvikling i digitaløkonomien.
 • Hvordan redusere risiko og øke sjansene for å lykkes gjennom  utnyttelse  av eksisterende og bygging av nye digitale økologier, samt utnyttelse av tilgjengelige ressurser i markedet i form av kunnskap, software, partnere osv.
 • Grunnleggende utviklingstrekk og mulige bredere samfunnsmessige konsekvenser av digitaløkonomien for viktige samfunnsinstitusjoner (politikk, demokrati, utdannelse, arbeidsmarkedet, kultur osv)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive grunnleggende særtrekk og drivere ved digitaløkonomien
 • kan beskrive kjennetegn ved digitale plattformstrategier og informasjonsbaserte forretningsmodeller til forskjell fra assetbaserte modeller
 • kan beskrive kjennetegn ved kunnskapsproduksjon i digitaløkonomien. 
 • kan gjøre rede for betydningen av maskinlæring og AI vs. tradisjonell kunnskapsproduksjon innenfor rammene av menneskets kognitive og kontekstuelle begrensninger
 • kan gjøre rede for paradigmeskiftet i kommunikasjons- og distribusjonsmønstre som følge av digitaløkonomiens  0-marginalkostnader.
 • har kunnskap om den økte betydningen av "crowds" og kontinuerlig læring hos store aktører i digitale økologier ved utvikling av digitale produkter- og tjenester
 • kan forklare konsekvenser og muligheter gitt av digitaløkonomien for forbrukere, arbeidstakere, bedrifter og samfunn
 • kjenner til grunnleggende begreper innen strategi, forretningsutvikling og design av forretningsmodeller og produkter/tjenester i digitaløkonomien
 • har etablert en plattform for fordypning i ulike digitaløkonomiske fag og disipliner

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere, forklare og forstå de underliggende driverne for suksessrike bedrifter og forretningsmodeller i digitaløkonomien
 • kan anvende digitaløkonomiens begrepsapparat kreativt og selvstendig for på et grunnleggende nivå kunne foreslå strategier og tiltak for utvikling av eksisterende og nye virksomheter og produkter/tjenester i digitaløkonomien

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i og forståelse av digitaløkonomiens drivere og særlige kjennetegn og dens samfunnsmessige betydning

Emnet inngår i

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger kombinert med gruppebasert oppgaveløsning og oppgavepresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Kurset vil ha gjesteforelesere fra bedrifter som opererer i digitaløkonomien og som eksemplifiserer strategi- og forretningsutvikling i digitaløkonomien.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20-25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt