Innledning

Emnet er delt opp i to hovedområder;

1.) Salgsforberedende del

2.) Salgsutøvende del

1.) Den salgsforberedende delen er fundamentet for den salgsutøvende delen. Salgsforberedende delen omhandler:

 • Sammenhengen mellom markedsføring og salg. Forskjellen på B2C og B2B
 • Salgsprosessen/kjøpsprosessen
 • Kjøpsatferd. Hvorfor kjøper vi? Hva er drivkreftene bak?
 • Formelle og uformelle beslutningsprosesser
 • Behovsanalyse
 • Verdibasert salg
 • Salgspsykologi
 • Emosjonell Intelligens
 • Relasjonsbasert salg, dvs. fra transaksjon til relasjon
 • Nettverks salg
 • Løsningssalg versus produkt/tjeneste pushing
 • Collaborative selling/Samarbeidssalg
 • Sentrale suksessfaktorer for ett vellykket salgsarbeid
 • Digitalt salg B2B/ Social Selling
 • Selgerens nye rolle og kompetansekrav
 • Salg og Etikk

2.) Den salgsutøvende delen er forankret i og bygger på den salgsforberedende delen som er knyttet til utprøvde forskningsteorier og modeller innenfor fagområdet. Hensikten med den salgsutøvende delen er å omsette teori til praksis. Den salgsutøvende delen omhandler:

 • Selgers mentale innstilling, holdning og adferd i salgsfunksjonen
 • Salgsteknikker og spørreteknikker
 • Utarbeide og gjennomføre salgspresentasjoner
 • Praktisk verbal og nonverbal kommunikasjonstrening mellom selger og kunde
 • Praktisk anvendelse og trening i emosjonell intelligens
 • Praktisk prestasjons-trening, hvordan nå mål, prioritere og yte mer i pressede situasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om de forskjellige prosessene som er knyttet til personlig salg med fokus på B2B, med vekt på salgsprosessen sett i sammenheng med kundenes behov og beslutningsprosesser
 • har kunnskap om hva det i praksis betyr å selge og hvordan man tilegner seg kompetanse for å fungere som selger
 • har kunnskap om hvordan en skaper tillit og langsiktige relasjoner gjennom forbedrede kommunikasjonsferdigheter

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats i forskjellige sammenhenger og ut fra forskjellige kundebehov
 • kan ta i bruk forskjellige salgsteknikker for å aktivt skape fremdrift
 • kan gjøre etiske vurderinger når det gjelder salg og markedsføring

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har forståelse for verdibasert salg, med fokus på hva produkter og tjenester vil gi og bety for kunden
 • forstår viktigheten av kommunikasjon, fleksibilitet og tilpasning i et marked som er i kontinuerlig forandring
 • kan se seg selv som en markedsaktør og være bevisst ansvaret som følger med evnen til å påvirke andre
 • har en kritisk og konstruktiv holdning til salg og markedsføring

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med interaktive forelesninger, dvs. forelesninger og diskusjoner, øvelser, case studier, simuleringer, rollespill med bruk av video (mobiltelefon) og obligatorisk medstudent-vurdering, gruppepresentasjoner og noen individuelle presentasjoner.

Det forventes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

36 timer forelesning. Totalt 200 timer inkludert egeninnsats og gruppearbeid.

Arbeidslivstilknytning

Bruk av eksterne gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt