Innledning

Emnet har som formål å gi studentene innsikt i klassisk dramaturgi, via en gjennomgang av Aristoteles´

Poetikk, dens forutsetninger og utvikling, og dens anvendelse i moderne visuelle fortellermedier. Det

klassiske dramaets intensjoner og virkemidler settes opp mot kontrasterende mål/virkemidler i alternative

dramaturgier. Studentene får videre en innføring i praktisk-dramaturgisk analyse gjennom oppgaver i

plenum og i grupper. I tillegg gir emnet en introduksjon til tekst for fremføring og sjangrenes historie og

særegenhet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har kjennskap til hvordan grunnleggende dramaturgi er bygget opp og kjenner de viktigste grafiske

modellene for dramaturgisk analyse.

  • har kjennskap til viktige begreper som protagonist, antagonist, konflikt, kausalitet, gjennomgående

handling, utløsende hendelse, spenningsoppbygging, m.fl.

  • har kjennskap til hvordan disse begrepene kan benyttes i analysemodeller for å utvikle dramatiske verk.

Ferdigheter

Studenten...

  • kjenner til hvordan grunnleggende dramaturgiske prinsipper fungerer og påvirker dramatiske narrativ i

korte og lange formater

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan bruke grunnleggende dramaturgiske prinsipper til å forstå egne arbeider - og bruke de samme

prinsippene til å gi konstruktive tilbakemeldinger til andres arbeid.

Emnet inngår i

Bachelor i manus 

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske analyse-øvelser knyttet til filmer og tekster som benyttes i undervisningen. Arbeidet har fokus på prosess og studentens utvikling, og studentene arbeider både individuelt og i grupper.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 70 timer

Selvstudium - 30 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

PC/Mac

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til¿frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen basert på obligatorisk filmvisning

Filmvisning varighet: To timer

Skriftlig eksamen varighet: Fire timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Notater fra obligatorisk filmvisning

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.