Innledning

Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i kreative prosesser og i mobilisering av egne, indre ressurser som kan benyttes i skrivearbeid. Spørsmål som "hvor kommer idéene fra" og "hvor bor kreativiteten din" utforskes i klasserommet. Gjennom en rekke øvelser og skriveaktiviteter skal studentene komme på sporet av sin personlige forfatterstemme og egen motivasjon for kreativ praksis. Det spesifikke ved å skrive for fremføring introduseres. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...                                                  

  • har grunnleggende kunnskap om kreativ skriving
  • har kunnskap om ulike prosesser i utvikling av tekst
  • har forståelse av idé-prosesser i skriving og hva som er en audiovisuell idé
  •  har forståelse av det særegne ved tekst skrevet for fremføring/audiovisuelle medier

Ferdigheter 

Studenten...   

  • kan anvende manuskriptprogramvare
  • har kjennskap til utbredte formater for manusoppsett
  • har en bevissthet om språk som uttrykksmiddel

Generell kompetanse

Studenten...   

  • har grunnleggende kunnskap om kreativitet
  • har grunnleggende forståelse av drama som fortellermedium
  • har grunnleggende kjennskap til dramaet som litterær sjanger

Emnet inngår i

Bachelor i Manus

Læringsaktiviteter

Forelesninger, seminararbeid, praktiske øvelser i kreativ skriving og utvikling av tekst. En betydelig mengde selvstendig skrivearbeid må påregnes.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer

Selvstudium - 100 timer

Selvstendig forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 60 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 100 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer 

Arbeidsverktøy

Notatbøker

Blyant/penn

Mac eller PC. 

Manuskriptprogramvare.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Merknader

Emnet er et praktisk rettet og legger grunnlaget for videre selvstendig skrivearbeid under hele studiet.