Innledning

Dette emnet skal gi studenten grunnleggende kunnskap og erfaring med musikkproduksjon. Elementær lydteknikk og bruk av relevant musikk-programvare står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om digital musikkproduksjon samt kjenne til arbeidsprosesser og basisverktøy
 • har kjennskap til bruk av teknologi som et hjelpemiddel til å komponere og arrangere musikk
 • kjenner til de viktigste typer av lyd-prosessorer og deres effekt på lyd
 • har kunnskap om grunnleggende digital lydforming og lydteknikk
 • har kunnskap om grunnleggende akustisk bølgeteori, hørsel og øret

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende datamaskin og ulike typer programvare til å objektivisere egne og andres musikalske ideer både auditivt og på noter
 • behersker elementære komposisjons- og produksjonsteknikker på datamaskin og gjøre begrunnede valg når det gjelder bruken av disse
 • kan vise en grunnleggende oversikt over mikrofontyper og -oppsett
 • kan bearbeide allerede innspilt materiale

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kommunisere og formidle synspunkter og erfaringer i en profesjonell kontekst
 • kan bidra i kunstneriske utviklingsprosesser ved å bruke musikkteknologi som uttrykksmiddel, eller som et hjelpemiddel i den skapende prosessen
 • kjenner til noen nytenkende artister / produsenter / låtskrivere og deres innovasjonsprosesser i musikkproduksjon, og kan gjennom dette delta i eller gjenskape slike prosesser selv
 • kan bestå sertifisering for Logic Pro X (grunnleggende nivå)

Emnet inngår i

Bachelor i Låtskriving og produksjon

Bachelor i Populærmusikk

Læringsaktiviteter

Emnet er praktisk utforskende, og en vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av egenøving og praktisk arbeid med musikkprogramvare på datamaskin.

Felles undervisning (2x45 min/uke) og gruppeundervisning (2x45 min/uke) i tillegg til selvstendig arbeid med musikkteknologi og musikkproduksjon. Arbeidet skjer løpende gjennom semesteret.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 50 timer

Selvstendig øving / oppgaver / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 62 timer

Gjennomføring av eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

God tilgang til produksjonsfasiliteter, Mac-lab med aktuell musikkprogramvare.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en produksjonseksamen (70 %) og en skriftlig hjemmeeksamen (30 %)*

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres på lik måte som ordinær eksamen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ha grunnleggende datakunnskaper.