Innledning

Emnet Låtskriving 2 - Melodikk, harmonikk, rytmikk, dynamikk og musikalsk dramaturgi - skal bidra til å gi studenten erfaring i skriving av musikk. Det skal styrke kunnskapen og refleksjonen rundt bruk av musikalske virkemidler. Emnet er prosessorientert og vektlegger de kreative sidene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om skriving av låter og temaer og problemstillinger knyttet til dette.
 • har kunnskap om ulike arenaer å skrive låter til, samt ulike typer verktøy man gjerne bruker som låtskriver, eksempelvis instrument, programvare og nettressurser.
 • har kunnskap om ulike kompositoriske teknikker
 • har kunnskap om disse ulike musikalske parametere: melodikk, harmonikk, rytmikk, dynamikk og musikalsk dramaturgi
 • har kunnskap om ulike formater og deres rammer og behov

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle musikalsk innhold til ulike formater og stilistiske uttrykk
 • kan skrive musikk til tekst
 • kan analysere og reflektere rundt egen og andre sine låter og evne å endre egen låtproduksjon etter innspill.
 • kan skrive og eller fullføre eget eller andres materiale, alene eller i fellesskap
 • kan lage et overordnet musikalsk konsept basert på en bestilling
 • kan skrive musikk ut fra både tekstlig, konseptuelt og formmessig utgangspunkt
 • kan arbeide med skriving av musikk alene eller i gruppe

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende ulike teknikker og strategier for å la seg bli motivert og inspirert til å skrive musikk og oppdatere egen kunnskap og praksis innen feltet
 • kan møte og kommunisere med ulike aktører som jobber innen eller opp mot låtskriving
 • kan anvende instrument, stemme og programvare i låtskrivingsprosess
 • kan forholde seg til lover, rettigheter og etiske problemstillinger som regulerer og gjelder for låtskriving som skapende felt

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens utvikling av nytt materiale.

Undervisning gis gjennom forelesning, strukturerte oppgaver, veiledning, gruppearbeid og workshops. Fremføring og evaluering av studentens arbeider, der også medstudenter deltar og oppøves i praktisk evalueringsarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 42 timer

Selvstudium - 24 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 114 timer

Gjennomføring av eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett. Tilgang til egnede lokaler.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en semesteroppgave (produksjon) og en skriftlig hjemmeeksamen 

Semesteroppgave varighet: En uke 

Hjemmeeksamen varighet: En uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av sammensatt eksamen: Må gjenta/kontinuere alle vurderingsformer den sammensatte eksamenen består av. Innlevering av samme semesteroppgave og hjemmeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil være en ressurs for videre fordypning i låtskrivingsemnene, produksjonsemnene og instrumentemnene ved LOP.