Innledning

Emnet fokuserer på en teoretisk analytisk forståelse for feltet inkludert hvordan entreprenørskap defineres og effekten av entreprenørskap.

 • Sentrale begreper og definisjoner av entreprenørskap
 • Sosialt entreprenørskap
 • Corporate entreprenørskap
 • Diversitet i entreprenørskap
 • Små bedrifter
 • Familiebedrifter
 • Kilder til finansiering
 • Entreprenørielle selskaper og vekst selskaper
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Internasjonalt entreprenørskap
 • Utfordringer ved å starte egen bedrift
 • Faktorer som påvirker start-up prosessen

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for ulike teoretiske tilnærminger til entreprenørskap
 • kan definere sentrale begreper knyttet til entreprenørskap
 • kan redegjøre for ulike typer av entreprenørskap
 • kan redegjøre for entreprenørskap i samfunnsøkonomisk perspektiv
 • kan redegjøre for ulike faktorer som påvirker prosessen fra ide til ny virksomhet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan diskutere ulike former for entreprenørskap og deres effekter på samfunnet
 • kan analysere entreprenører i henhold til teorier om entreprenørskap
 • kan argumentere for effektene av entreprenørskap i ulike typer av økonomier

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over ulike typer av entreprenørskap og hvordan disse påvirker samfunnet avhengig av utviklingsstadium og samfunnsstruktur
 • kan bruke ulike tilnærminger til entreprenørskap til å utforme mindre analyser av små bedrifter og entreprenører
 • kan forstå sammenhengen mellom innovasjon og entreprenørskap, og hvordan ulike faktorer påvirker entreprenørskapsprosessen.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen. Case, artikler og eksempler vil bli diskutert med henblikk på å oppnå en forståelse av fagfeltet. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen - både gruppevis og individuelt. Emnet vil kreve stor grad av selvstudium og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt