Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Grunnleggende tilnærmingsmåter til etikk og moralfilosofi
 • Samfunnsoppdraget
 • Vær Varsom-plakatens oppbygging og innhold
 • Pressens selvjustisordning
 • Mediejuss (personvern, erstatningsrett, åndsverkslovgivningen, fotojuss, markedsføringsrett)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for de sidene av etikken som er særlig relevant for publiseringsvirksomhet.
 • kan beskrive hovedtrekkene i konsekvensetikk, pliktetikk , diskursetikk og dydsetikk.
 • har inngående kunnskap om Vær Varsom-plakaten og dens anvendelse.
 • har grunnleggende kunnskaper om rettslige forhold knyttet til journalistikk og publisering som faller utenfor det tradisjonelle pressebegrepet slik som innlegg på sosiale medier, blogger m.m.
 • kan gjøre rede for redaktørrollen slik den beskrives i Vær Varsom-plakaten, Redaktørplakaten og i norsk lov,
 • har kunnskap om de deler av Straffeloven, Erstatningslovens bestemmelser om ærekrenkelser, Åndsverksloven (spesielt for bestemmelser vedr. fotojuss) og Markedsføringsloven som omhandler pressen.
 • kan redegjøre for begrunnelsen for pressens selvjustis, hvilke elementer som utgjør pressens selvjustis, særlig Pressens Faglige Utvalgs formål, virkeområde, saksbehandling, sanksjoner og sammensetting  
 • kjenner til pressens organisasjoner og selvjustisordningen.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan reflektere over og begrunne både pressens og journalistens samfunnsrolle,
 • redegjøre for de juridiske og etiske rammebetingelser for pressens virksomhet, 
 • kan reflektere over etiske dilemmaer i presseetikken - muntlig som skriftlig.
 • kan trekke linjer fra utvalgte klassiske saker innen presseetikk og pressejuss til dagsaktuelle problemstillinger.
 • kan analysere og begrunne standpunkter i saker som behandles i Pressens Faglige Utvalg.
 • kan opptre sikkert, kjenne til sine rettigheter, men også begrensinger i utøvelsen av det journalistiske håndverket som reporter/kommentator i rettssaker.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kommunisere med kolleger og representanter for mediene på en måte som etterlater et profesjonelt inntrykk og kunnskap om presseetikk og pressejuss.
 • kan reflektere samt argumentere kritisk og uredd over egen og andres tekstproduksjon. 

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Undervisningsformen er i hovedsak bygget opp tradisjonelle forelesninger i emnet samt gruppearbeid, der det legges betydelig vekt på samtaler og debatt for å oppøve evnen til refleksjon. 

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

I løpet av semesteret vil studentene møte (fysisk eller via strømming) representanter for pressen, presseorganisasjonene samt juridisk kompetanse innenfor deler av medieretten.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Pressens Vær Varsom-plakat